Gondolatok

Magyarok Mindnyájan! Igazi NŐNAP március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napján!

A Nőket köszöntő nap, „Nőnap,  március 25.”, mely méltó helyére visszahelyezve, törölve a ránk erőltetett kommunista (március 8.) nőnapot, mely semmit nem mond és nem is jelent.

Keresztény Magyarországon a közéleti személyek közül ezidáig még nem  akadt senki, aki jogfolytonosságába visszahelyezte volna a Nők köszöntését ezen a  napon /március 25-én/.

Gyümölcsoltó Boldogasszony /március 25./ ünnepről, Harangozó Imre néprajzkutató eképpen nyilatkozott:

„Nem Nemzetközi, egyszerűen EGYETEMES…!”

Természetesen, hogy Egyetemes, hiszen ha nincs Mária fogantatása, Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.),  akkor nem  lett volna Jézus születése sem, Karácsony (december 25.). Így válhat egyetemessé a Gyümölcsoltó Boldogasszony – Nőnap is március 25-én, mint ahogy Jézus születését a Világon minden Ember  ünnepli december 25-én.

 „Üdvöz légy Mária kegyelemmel teljes….”, így köszöntötte  Isten hírnökeként Gábriel angyal Máriát, aki azonnal Igent mondott, „Legyen nekem a Te Igéd szerint!”  Gábriel az az angyal aki Istentől hozta a Szent Koronát is a Magyarságnak. Ez egybeeséseken komolyan el kell gondolkodni, mikor azt mondjuk, Isten nélkül a Magyarság értelmezhetetlen!

Hagyományosan  több éve tartjuk Országszerte (lehet már a nagyvilágban is bárhol.) március 25-én a nőnapot. Budapesten a Budaszentlőrinci pálos kolostorromoknál található, a Gyümölcsoltó Boldogasszony szobor /Dupay Mihály álmát megvalósító, Markolt Sebestyén alkotásában/, melyet az idén 10. éve szenteltek fel a Pálosok és alapvető megoldásként tekintenek az e napon megvalósítandó Nőnapra. Ők indították el az imafolyamot is „Ima Hazánkért, a megszületendő magzatokért”.

Budaszentlőrinci Gyümölcsoltó Boldogasszony szobor a Pálos kolostor romoknál

A Nők méltó tisztelete hagyományainkra épülve előrelépést jelent a családalapítások – s ezáltal a Haza megerősödésében. Mindebből következően a népesedési (demográfiai) eredmények is felfelé ívelő pályára kerülnek. Hagyományainkra épült értékek mentén kell kiállni, a hitet erősíteni, mert különben nincs erkölcsi, Keresztény Hazánkat megtartó erő!  E napon /március 25./ van mit ünnepelni, beszélgetni, előadásokat tartani, nem úgy mint a jelen semmit mondó, kommunista március 8-ról.

 A   természet rendje szerint  … .

 Tegyük helyére értékrendünkhöz kapcsolódóan, hagyományainkra épülve e jeles napon a Nők köszöntését, mint ahogy az élet minden területén, a természet rendjéhez igazodva munkálkodunk, hogy a dolgok rendben a helyükre kerüljenek.

A termékenység és a tavasz kezdete, fák, virágok, rügyek éledése, Gyümölcsoltó Boldogasszony a fogantatás, ez a nap március 25-e méltó a Nők köszöntésére. Ekkor kezdik oltani a gyümölcsfákat. A hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, mely az év folyamán aztán meghozzák a jó munka gyümölcsét. Ezek a „kezdetektől” való történések igazi okot adnak e napon a Nők köszöntésére.

„Boldogasszony Anyánk, segíts minden NŐT, hogy az anyaságban, az anyai hivatásban keresse és találja meg   élete boldogságát! Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire meggyengíti a bűn és az önzés, s emiatt mennyire sérülékeny és törékeny a szeretet.  Segítsd az  édesanyákat  a gondoskodó szeretetben, a gyermekeket  pedig  a  tiszteletben,  hogy  kialakuljon  és  napról napra erősödjön köztük a szeretet, a ragaszkodás, a törődés és a bizalom.

A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja. Egy XVI. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor Szűz Máriával almát olt. Országszerte máig általános szokás, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat. Székesfehérvár-Felsővároson, a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek. A békési szlovákok is különösen foganatosnak tartják az ünnepet az oltásra, szemzésre.” (Bálint Sándor „Ünnepi kalendárium” nyomán)

„Nem véletlen, hogy az asszonyok számára is kivételes jelentőséggel bírt e nap, hiszen a Szűzanyát buzgalommal, e szent napon volt érdemes kérnie: áldja meg őt gyermekkel.

Csodákat is meséltek arról, hány meddő Nő fogant e fohászoknak köszönhetően.

 Legyen példaértékű a család által alkotott élet,  a NŐ-FÉRFI kapcsolatában született GYERMEK –  a teljes CSALÁD minőség KárpátHaza-Magyarországában, s tovább minden saját anyanyelvén beszélő  Nemzetekben, az egész Világon!

Továbbá, összhangban  a Csinód, Székelyföld – Úz-völgyéből Gyümölcsoltó Boldogasszony napján elindított „Vándorbölcső programmal” is.  Idézve Nagy Balázs gondolataiból: „Ebben a kertben már történtek csodák és hiszünk abban, hogy aki majd a jövőben ide elzarándokol, meg fog erősödni a hitében és a magyarságában. A kápolna kis harangja a “gyarapodó magyarságért” szól.”

Daczó Árpád (Lukács Atya) erdélyi Ferences szerzetes „Csiksomlyó titka Mária-tisztelet a néphagyományban” című könyvében olvashatók az alábbi sorok:

„Égi Édesanya! Minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népe vagyunk ma is! Mert Ö a Babba Mária betartja a szavát, amivel elfogadta Szent István felajánlását is, mikor Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot. Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel már évszázadokkal talán évezredekkel azelőtt, ki tudja hányszor és hány törzsfő, nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölének oltalmazó biztonságába! Kutatásaim során – írja Lukács atya -, érdekesek voltak a Nőkkel való ismeretségeim. Mindig azokat sodorta elém a Szűz Anya, akikben különösképpen is virágzott az igazi Nőiesség és a Máriás lelkület. A Magyar Nő mindig Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását. Nemhiába dicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta családi életét. Európa szerte közmondásszerű lett a „lovagias magyar nép” elnevezés. A lovagoknak éppen az volt egyik vállalt főtulajdonságuk, a Nőtisztelet. A férfi a ház ura és a nő az otthon úrnője.

Csíksomlyói SzűzAnya szobor

„A Férfi az erő, a Nő a szív, és ezen az egységen Boldogasszony Őrködik.”

Isten teremtette Földön, a Magyart erős  Hitben megtartó Mária – a Magyarok Királynő Nagyasszonya Keresztény ősi hagyományok követése  nélkül, nincs Család, Haza s Nemzetek. Közős erővel szülessük újjá Regnum Marianum, Mária Szent Korona Országát s bizton mondhatjuk, hogy minden Magyar Érték a Magyar érdekeket fogja ismét szolgálni. Vigyázzuk, óvjuk Boldogasszony Anyánk  oltalmában  Édes Hazánkat. Kérjük Áldását  KárpátHazánk Magyarországára, a Nőkre, a Magyar Népre s a Világ Nemzeteire egyaránt!

            Kerüljön méltó helyére a Nőket köszöntő nap – NŐNAP, s köszöntsük a NŐKET minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony, az Isten adta természet rendjéhez méltóan igazodva március 25-én.

Március 25-én kívánunk Mindenkinek, Nőket köszöntő szép ünnepeket  a családokban, baráti társaságokban, kisebb-nagyobb körökben, s aki tud vegyen részt velünk együtt,  a hagyományos Nőket köszöntő ünnepen 2021. március 27-én /szombaton/ déli 12 órától a Budaszenetlőrinci pálos kolostorban felállított, a 10. éve felszentelt  Gyümölcsoltó Boldogasszony szobornál.  /Budapest, II. Budakeszi út 91-95./

Kérjük a férfiakat, akinek módjában áll, hozzon magával virágot!

Megközelítés:

–          22 sz. busszal a Széll Kálmán térről a Szépjuhászné megállónál kell leszállni és onnan pár lépést visszafelé sétálva az út mentén figyelve, a fák között a kerítésen belül található a Kolostor.

–          Autóval érkezőknek parkolási lehetőség Budakeszi út 91. Erdészet parkoló, illetve Budakeszi út 93. Szépjuhászné megálló parkolója.

A jövendölések csak akkor válhatnak valóra, ha teszünk is érte!

  Wass Albert: „…. az Úr… megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az Ö törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is”!

Pió Atya: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még, ismét egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra”

(Megjegyzés: Feladatunk az idézet utolsó mondatában rejlik!)

A MAGYARSÁG üzenete ma a Világnak: Kitört a szeretetvírus! A világba kiáltott szavunk a szeretetvírus útján terjed

„Úgy születik a magyar ember a Szent Korona jegyében, mint más halandó az ég csillagképei alá. Koronánk kijelöli helyünket a teremtésben, dolgunkat a világban. Boldogasszony országához tartozva a végtelen tisztaságról és igazságszeretetről kell ősi örökségként tanúságot tennünk!”

„Hiszek Egy Istenben, hiszek Egy Hazában,
Hiszek Egy Isteni Örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Tisztelettel és szeretettel,

Baráti Körök, Civil szervezetek,

Nemzetegyesítő Szövetségek Közössége

Vélemény, hozzászólás?