Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A Visegrádi Disputa Politikai Emlékirata

A Visegrádi Disputa Politikai Emlékirata a Magyar Köztársaság Elnökéhez, Gyurcsány Ferenc Kormányához, az Országgyűlés elnökéhez és a képviselőház tagjaihoz.

Az a tény, hogy a Gyurcsány kormány és Országgyűlés hivatalban maradt, súlyos válságba sodorta országunkat. Mindez nemcsak a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi értékrendjével ellenkezik, hanem egyúttal gyökeresen szemben áll a Magyar Köztársaság jelenleg érvényben lévő Alkotmányának jogszabályaival is, amelyek betartása Önök számára is egyértelműen kötelező.

A Gyurcsány Kormány az erkölcstelenséget morális renddé emelte, s a közszolgálati médiával védeti a védhetetlent. Mivel az Alkotmány nem a többség és kisebbség vélemény-különbségeinek függvénye, nem egyéni és nem párt vagy állami érdekek, hanem a törvényesség védelmére szolgál, ezért is kötelességük érdemben cselekedni a törvényes és alkotmányos rend visszaállítása érdekében.

Ebből kiindulva követeljük a Kormány lemondását és az Országgyűlés azonnali önfeloszlatását, új választások kiírását az államcsőd és a teljes gazdasági összeomlás elkerülése érdekében!

Követeljük a 2006. október 23-i eseményekben vétkes rendőri vezetők felelősségre vonását, a jogtalanul bebörtönzöttek azonnali szabadon bocsátását és kártalanítását, továbbá a politikai, hivatali és köztörvényes büntettek elkövetőinek példás megbüntetését!

Rámutatunk arra, hogy a jelenlegi (legitimitásában sérült) Alkotmány szerint is ” A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.” Gyurcsány Ferenc illegitim kormányfő az őszödi beszédben bevallotta, hogy a Magyar Szocialista Párt a választók tudatos megtévesztésével, szubjektív, adat- és információtorzítással befolyásolva szerezte meg képviselői mandátumait, miáltal a kormány illegitimmé vált. Ezzel Magyarországon de facto megszűnt a parlamenti képviselet útján gyakorolt népszuverenitás, nemcsak az ország-káromló beszéd által, hanem az azt alátámasztó kormányintézkedések következtében is. Ezen intézkedésekben, a hatalmi összetételében túlsúlyt élvező MSZP-SZDSZ koalíció, választási ígéreteinek pontosan az ellenkezőjét hajtja végre.

A demokratikus jogállamiság helyreállítása csak új, alkotmányos szabályok szerinti választások kiírásával lehetséges.

„A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.” „A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.”„A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

A 3. § (1) bekezdés szerint a pártok szabad tevékenykedésében, így az általuk történő népakarat kialakításában is, az Alkotmány jogszabályainak tiszteletben tartására vannak kötelezve és Országgyűlés. Mivel az MSZP közreműködése a népakarat kialakításában – ahogy azt maga a magyar Miniszterelnök bevallotta utólagosan is felvállalt őszödi beszédében – a választók megtévesztésével és a választói döntésekhez leglényegesebb közérdekű információk meghamisításával, azaz a választók közérdekű adatokhoz való jogának sérelmével történt, ezzel az MSZP e tevékenysége a 61. § (1) bekezdésben a mindenki számára garantált alkotmányos jogokat megsértette. Ezzel az MSZP súlyosan megszegte azt a kötelezettségét, hogy a választói akarat kialakításában folytatott tevékenységét az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartásával végezze.

Az alkotmánysértéssel, egyúttal törvénysértéssel megszerzett képviselői mandátumok természetszerűleg váltak érvénytelenné, és mivel ezen érvénytelen mandátumok alapján keletkezett az MSZP joga a kormányalakításhoz. Ugyanígy érvénytelenné vált az ezen mandátumok alapján kialakított Kormány és Országgyűlés. A Kormány és Országgyűlés az Alkotmány 3. § (1) és a 61. § (1) bekezdéseinek érvényesülése érdekében is kötelezett a lemondásra. 2006 szeptembere óta a magyar társadalom nemcsak erkölcsi elvei, hanem ösztönös jogérzéke alapján is, számos formában és folyamatosan követeli az Alkotmányellenesen megalakult és működő Kormány lemondását továbbá követeli az általánossá vált alkotmányos válság feloldását, a kormányzati és parlamentáris népképviselet alkotmányosságának és a törvényességének visszaállítását, jogsérelmeinek megszüntetését. A magyar nép az utcán jogszerűen követeli vissza az Alkotmány által biztosított jogát a népszuverenitáshoz. Ezen követelés – most már közel hat hónap elteltével – érdemi válasz nélkül maradt.

A Kormány az Alkotmány szerinti lemondási kötelezettségének elmulasztásával, azaz a fenti követelés elutasításával, elmulasztja az alkotmányos rend védelmére szóló kötelezettségét: 35. § (1) „A Kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait.” Mivel az alkotmányos jogszabályok betartása a 77. § (2) pont értelmében mindenkinek kötelessége: „Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek”, tehát a magyar Kormány tagjaira nézve is kötelezőek, így a magyar Kormány lemondásának eddigi elmulasztásával a Kormány az Alkotmány 77. § (2) jogszabályát is folyamatosan sérti. A magyar társadalom alkotmányos alapokon álló követelését a Kormány lemondására, azaz mind azon egyéneket mind szervezeteket, akik e követelésnek adnak hangot, a magyar Kormány további alkotmányos jogszabályokat sértve nyomja el. Emellett a Kormány ún. „reformjai” révén folyamatosan és sorozatosan sérti egyéb alkotmányos jogszabályaink hosszú listáját is, e listát naponta növelve újabbakkal és egyre súlyosabbakkal.

Alkotmányos jogainkat a magyar Kormány fegyveres erőszakkal, sok rendbeli súlyos és maradandó testi sérüléseket okozva, törvénytelen bebörtönzésekkel és üldözésekkel, kínzásokkal és fizikai erőszakkal való folyamatos fenyegetésekkel elnyomja. Mindezek szintéziseként megállapítható a Kormány által az Alkotmány egy másik alapvető törvényének folyamatos és sorozatos megsértése, amely szerint, 2. § (3): „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

A Kormány által alkotmányellenes módon szerzett és a folyamatos és sorozatos alkotmánysértésekkel az Alkotmány fegyveres erőszakkal történő eltiprásával fenntartott hatalom tényét tovább súlyosbítja az a körülmény is, hogy a korábban említett 35. § (1) bekezdése szerint a Kormány éppen azt az Alkotmányt lenne hivatott védeni, amelyet folyamatosan és erőszakosan megsért.

Nem csak az Alkotmányos rend visszaállítását követeljük, hanem az erőszakos úton hatalmat gyakorló Kormány ellen fellépve az Alkotmány 2. § (3) bekezdés szerinti alkotmányos kötelességünknek is eleget teszünk. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi Magyar Köztársaság Kormánya azt a diktatúrát tekinti jogelődjének, amelyet Rákosi és Kádár neve fémjelez és módszereiben ma már nyilvánvaló módon alkalmazza a diktatúra egyes eszközeit.

Az eddig felsorolt tények következtében az Alkotmány demokratikus jogállamiságot garantáló 2. § és 3. § szerinti törvényei teljes egészében érvénytelenné váltak, azaz Magyarországon de facto megszűntek a demokratikus jogállamiság alkotmányos feltételei, ugyanakkor Alkotmányunk 2. § (1) szerint, azaz de jure „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam”.

A fenti ellentmondás feloldására és az alkotmányos rendet és törvényességet visszakövetelni is, maga az Alkotmány ad jogot számunkra.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Politikai Emlékiratunk záró részét Önhöz intézzük. Hivatkozva az Alkotmány 29. § (1) bekezdésére, miszerint az Alkotmány Önre rótta a felelősséget, őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, annak érdekében, hogy hazánkban az Alkotmányban biztosított de jure demokratikus jogállamiság de facto érvényesüljön, azaz az alkotmányos rend helyreálljon.

Felkérjük önt az Országgyűlés azonnali feloszlatására és az előrehozott választások kiírására.

Ha ön ezt nem teszi, akkor Elnök úr is szentesíti az illegitim politikai hatalomnak a magyar jogállamiság teljes felszámolására tett bűnös cselekedeteit, ami nemzetközi következményeket von maga után. Önnek a Népszabadságban megjelent egy nyilatkozata, amely szerint a közérdekű adatok tekintetében félretájékoztatták. Ma még hivatkozhat erre a tényre, amely elegendő indok a cselekvésre.

Tisztelt Elnök Úr! E Politikai Emlékiratunkkal is kifejezzük hitünket és reményünket az Ön államférfiúi bölcsességében.

Köszönettel és Tisztelettel:

A törvényességhez és alkotmányos rendhez való jogát követelő magyar társadalom képviseletében a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 által megszervezett: VISEGRÁDI DISPUTA résztvevői nevében.

Visegrád, 2007.március 3. (Dr. Bene Gábor S.)

 

A Visegrádi Disputa 12 pontja

Legyen béke, szabadság és egyetértés, így a politikai foglyokat azonnal bocsássák szabadon! Ezennel követeljük:

 1. Jogfolytonos történeti-történelmi alkotmányt! A megszállás óta nem érvényesülő magyar alkotmányos rend helyreállítását!
 2. Egységes magyar nemzetet! A Szent Korona minden tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzék!
 3. A magyar föld és természeti kincsei az egyetemes magyarságé! Minden magyar érték szolgálja a nemzetet, legyen hatékony vidékfejlesztés!
 4. Valódi rendszerváltást! A közélet szereplőinek átvilágítását, a bűnösök felelősségre vonását, s jogszolgáltatás helyett vissza az igazságszolgáltatást!
 5. A privatizáció felülvizsgálatát! A jogtalanul megszerzett közvagyon visszavételét, a MNB átvilágítását és a közpénzrendszer visszaállítását!
 6. Nemzetés honvédelmet! A nemzetnek elkötelezett rendőrséget, titkosszolgálatot, nemzetőrséget és önkormányzati rendvédelmet!
 7. A nemzet szolgálatába a tömegtájékoztatást! Az erkölcstelen, nemzetellenes műsorok és a félrevezető reklámok, szigorú törvényi tiltását!
 8. Pártok nélküli két kamarás parlamentet! A pártok elszámoltatását, a képviselők visszahívhatóságát, csalási lehetőség nélküli választásokat!
 9. Családközpontú, nemzetgyarapító társadalom- és gazdaságpolitikát! Az egyéni és a közösségi jogok teljes biztosítását és a közösségi kötelezettségek betarthatóságát!
 10. Igazságos adórendszert! Családi alapú adózást, a tőkekoncentráció fékezését és esélyegyenlőséget a többszörösen kifosztott magyaroknak!
 11. Általános állami egészségbiztosítást és méltányos nyugdíjrendszert!
 12. Nemzeti szellemű tanügyet és ingyenes állami oktatást!

2007-03-03. Visegrád

(Molnár Tamás, Dr. Bene Gábor, Gonda László)

A Magyar Nemzeti Bizottság 2006 által megszervezett,

VISEGRÁDI DISPUTA Országos Civil küldöttei által elfogadva

Vélemény, hozzászólás?