Szent Korona
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Publicisztika

Társadalmi egyensúlyra és államforma váltásra van szükség!

A 100-ak Tanácsa adta ki a következő nyilatkozatot, melyből csak idézek!

„A mögöttünk hagyott évtizedben Orbán Viktor minden kormánya a választók kétharmadának támogató bizalmát megszolgálva közjogi és gazdasági szempontból is igyekezett rendbe tenni az országot…”

Én azonban – jogász lévén – a közjogi rendbetétel szándékát nem, de tökéletességét vitatom.

Az igazságosság rendjének védelme, helyreállítása ugyanis nagyon hiányos, pl.égbekiáltóan igazságtalanok a TULAJDON- és ELOSZTÁSI viszonyok!

Elismerem, hogy kicsi a mozgástér, de szeretném, ha jobban kihasználnák, főleg a közjó érdekében és jelen dolgozatom erre fókuszál, ezt akarja elérni!

A nyugatról érkező hírek azonban, csupán híreknek álcázott, meghamisított információk, amelyeknek a meghallgatása, vagyisfogyasztása lélekölő.

Az ultraliberális konzum-kommunizmus azt ígéri nekünk, hogy nem lesz rövidesen semmink, de boldogok leszünk! Ezért az embereket
GMO-vá kívánják alakítani, s így az emberi faj, ahogyan eddig élt és alkotott elvész és kipusztul.

Így azután a GMO-ember is a mesterséges

intelligencia által irányított automatává válik.

Nem elmélet ez, de a gyakorlat megvalósítása egy tudatos népírtás

Nem elmélet ez, de a gyakorlat tudatos megváltoztatása egy népirtással,

amit  itt  a Kárpát-hazában minden áron meg kell gátolni!

A módszerünk egyedül, az előző konferencián általam említett Pió atya jóslatának megvalósítása lehet!

Ám épp a héten történt valami, amire fel kell hívjam a figyelmet!

Elon Musk megzavarta a pénzpórázra vett PÁRTOS-politika és a nagy technológiai cégek közötti, szinte teljes szimbiózisban lévő kapcsolatot

azzal, hogy a Twitter átvétele után ezt írta: „a madár szabadon van engedve” Egy EU biztos – a neve BRETON – így reagált erre:

„Európában a madár a mi uniós szabályaink szerint fog repülni!”

Musk nem biztos, hogy Pió atya által jósolt madárra gondolt – vagyis a magyar Szent Koronára – de szerintem az a madár a Szentkorona

állameszme lehet csak, annak szinte teljesen tökéletes hatalommegosztó rendszere okán. Éppen ezért nekünk – vagyis a magyar értelmiségnek

– érdemes lenne egy gyors és egyszerű számvetést is csinálnunk, hogy a dicső magyar múlt alapján egy élhető jövőt is megtervezhessük!

– Álláspontom szerint 1989-90-ben nem váltottunk rendszert, csak gyarmatosítót! A keleti uniótól – a Kádári adósságcsapda okán – ügyesen

átcibáltak minket a nyugati pénzdiktatúrához, ahol az ún. jogállamiság kritériumait kérik tőlünk számon olyan nyugati államok, amelyek pl, ma

is az egykori gyarmataikat fosztogatják. Pl. pénzmanipulációs kifosztással élnek magas életszínvonalon Franciaországban az afrikai frankofon

országok kárára. Hazánkban pedig József Attila is megírta már régen, hogy: a jogállamban pénz a fegyver!

Talán ezért sem kellene úgy ragaszkodnunk az EU meghatározatlan jogállamiságához!

Vessünk véget a monetáris diktatúrának úgy, hogy végre felelős bírók döntsenek, létrejöjjön az igazi társadalmi egyensúly feltétele a korrekt szociális háló, a tisztességes bérek és nyugdíjak segítségével.

Ehhez állítsuk vissza a magyarság egyetlen legitim államformáját a királyságot, vagyis a Szentkorona országát, de modernizálva! Legyen az úri kiváltságok nélküli, de az ősi természetjogra, az Isten hitére támaszkodó! Legyen a régi alapokon álló új, és igazságosan, s természetbarát módon és ökológiai királyságként hozzunk létre! Nem szabad többé pártpolitikai alapon gondolkodni, és továbbra is megosztani a nemzetünket! Helyette a természeti adottságainkra alapozott gazdaságot szorgalmazzuk, főleg az egészséges élelmet megtermelő mezőgazdaságra építve! Ám önellátásra törekedve, és a természet legyőzése helyett, annak tiszteletét kell megvalósítani, mert az hozhatja létre az új és modern öko-királyságot!

Mára minden korábbi közgazdasági elmélet megdőlt, s helyére fog lépni egy új, az ún. fenntartható visszavonulást hirdető elmélet.

Az anyagi gazdagság és a közjó valódi forrása ugyanis a tudás, ahogy minden jog és tulajdon forrása a Szentkorona.

A tudás ma már információ, egységesen pedig adatokat alkot. Az adat az új olaj, a tehetség az új tőke, a kreativitás pedig a jövő!

A fenntartható visszavonulás középpontja tehát nem a tőke, nem a nyereség, hanem a közérdek, az emberi élet megbecsülése.

E fenntarthatósági fordulat csak is: ökológiai királyságként lehetséges.

Nekünk szerencsére nem kell királyt választani, jó nekünk a Boldogasszony, a természetjog ősi Istenasszonya, a csíksomlyói Szűzmária, a csángók baba Máriája!

Eközben nyugaton dúl a Gender őrület, a természetellenesség, s a megalomániás BILL GATES szerint: (IDÉZEM)”Az emberek úgy tesznek, mintha lenne választásuk”

Mutassuk meg végre az egész világnak, hogy nekünk: igenis van választási lehetőségünk!

Szervezzük újjá a Nemzet kis, helyi, kaláka köreit, s rázzuk le magunkról az államadóssági csapda terheit ! Hiszen a Magyar Királyságnak tudtommal nem voltak államadósságai, ám a törvénytelen köztársaságok nyakra főre vettek fel hiteleket!

Melyik köztársaság hozott nekünk igazságos rendet, és közjót? Melyik volt valóban legitim? Az 1918-1919-es, vagy 1946-1989-ig tartó?Károlyi köztársasága puccsal jött létre, s Kun Béláé szintén.

Vérfürdő és Trianon lett ezen alkotmányellenességnek a szörnyű következménye. 1946 évi I. tv zsarolással és a hercegprímás vétója ellenére született. Vorosilov és Sztálin nyomására, zsarolására.

A köztársaság azért jött létre, hogy bizonyítsa: senki sem ér többet a másiknál? Vagy ahogy Orwell írta: Minden állat egyenlő, de vannak azért egyenlőbbek is?

Az 1949. évi XX. tv-ről Mezey Barna világosan leírja : „a szovjet típusú államberendezkedés magyarországi meghonosítása nem önkéntes modell-követésként, hanem az országra ráerőszakolt, oktrojált adaptációként értelmezhető”

Ezt a Sztálin által ránk erőszakolt ál-alkotmányt fordította meg az 1989 évi XXXI-es módosítás, amely nyugati érdekszférába vitt át minket, megvalósítva az új gyarmatosítást.

Azért módosításként jelent meg, hogy ne kelljen az alkotmányról népszavazást tartani! Ezt persze önök jól tudták eddig is!

DE hogyan is kell Pió atya jóslatát a mai helyzetben értékelnünk? Szerintem így: A pénzdiktatúra kalitkája ma még zárt ugyan, de rövidesen egy gyönyörű madár fog onnan felszállni.

Idézzem csak pontosan Pió atya szavait!! “Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát az országukra!”

Nem kérdés, hogy a Szentkorona védőernyőjére gondolt az atya!

Sok szenvedés vár még ránk? Túléltük a tatárokat, a törököt, a Habsburgokat, a kommunistákat – bár közülük még sajnos sokan vannak hatalomban – de Mi megmaradtunk és küzdünk! Európában páratlan dicsőségben lesz részünk? Csak nekünk van Szent Koronánk, amit 1978-ban az USA visszaszolgáltatott azzal, hogy az Őt megillető helyre kerüljön! Ám ez a hely az alkotmányos főhatalom, ahová épp nekünk, civil nemzetieknek kell visszajuttatnunk, mert a pártok nem ezt akarják!

Általunk nagy boldogság árad majd az emberiségre? Ez a boldogság csak az igazságos és méltányos jogrend alatti élet lehet, amit csak a Szent Korona szuverenitása biztosíthat!

Mert kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint nekünk! Pió atya további próféciáiban ezt is olvashatjuk: ”Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvőjére mennének. Túl sok a bűn. A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát….. s a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban.” Eddig az idézet! Pió atya próféciája azért fontos, hogy ne féljünk a jövőtől! Mert az ellenségeink célja: hogy kétségbe essünk és féljünk.

Mert aki nem bízik a jövőben, az nem is tudhatja a megoldást, az egyszerűen irányítható. Aki fél, azt könnyebben befolyásolhatja a média!Sokan gondolják azt, hogy a Szent Korona csak egy tárgy, pedig abban Isten akarata van kódolva a magyar létről és küldetésről. S nem is a tárgy a legfontosabb, hanem a benne rejlő állameszme amely egy valóban megosztott hatalmi egyensúlyt mutat! Olyan egyensúlyt amit az agyondédelgetett demokrácia nem tud felmutatni! Mivel a Boldogasszony a mi királynőnk, s az Ő koronája a szuverén és nem egy esendő emberi személy, így Pió atya próféciái nagyon is a Szent Korona szuverenitásra vonatkozhatnak. Ma pedig sokan kritizálják, s gyűlölik az államot, s elégedetlenek azzal, amit annak intézményei teljesítenek. Pedig nem az állam a hibás hanem Mi a választók, akik pártokra szavazunk ahelyett, hogy a nemzet tagjait, a Szentkorona elkötelezett híveit szavaznák be törvényhozónak. Igaz, ehhez vissza kellene építeni a Nemzetet! De mit is takar ez a fogalom, hogy NEMZET? Az 1868: 44-es tc. teremtette meg a politikai nemzet fogalmát, ami az állampolgárokat, a nép közjogi fogalmát jelentette. S eredetileg a népnek Nemzetté emelkedése hozta létre az államot, Árpád korában, akit egyre inkább felejteni akar a hivatalos tudományosság!Pedig a Nemzet a legmagasabb szintű lelki-tudati összetartozás cselekvő kultúrközössége, amely a múlt és a jövő szövetsége. Ám a magyar Nemzet specialitása az, hogy a Szent Korona tagja mindenki, aki értékrendje alapján a Nemzethez tartozik! Mivel magyarok és hungarusok érzelmi és cselekvő kultúrközössége a Nemzet, így az uralkodó, vagy az őt helyettesítő kormányzó is beletartozik. Viszont 400 éven át királyaink idegen nemzethez tartoztak, s idegenül, sőt ellenségesen álltak velünk szemben. Ám ezt a problémát is jelentős mértékben oldotta a Szent Korona szuverenitása, mert nem a királyé volt a főhatalom! S így a magyar közjogi felfogás szerint: alkotmánnyal kormányzott állam vagyunk!

S ezért alkotja az állami lét formája – vagyis a királyság – a nemzet élni-vágyásának a zárókövét!

Ezért NEM mondhatunk le róla, semmiféle hamisan értelmezett köztársasági elméletek alapján! A népszuverenitás és Szentkorona szuverenitás viszonya az 1848-as áprilisi törvényekkel változik meg! Ám mégsem beszélhetünk tiszta népszuverenitásról, csak is NEMZETI SZUVERENITÁSRÓL, amelyen a Szent Korona tagság főhatalmi helyzetét, az Isteni akaratot kell értenünk! A Szent Korona mint koronázási ékszer, vagyis tárgy és az egybeírt Szentkorona mint állameszme elhatárolása azért fontos, mert sokan keverik ezt, sőt bálványimádás jellegű tisztelet övezi a koronát, ami persze az állameszme ismerete nélküli túlzás. Ezt a tudást vették el a magyarság nagy részétől, pedig a tudás a gazdagság és a közjó forrása. Nekünk a Szentkorona állameszme lehet az a gyönyörű madár, amely nélkül sem szenvedés, sem dicsőség nem illet meg minket. Ám nélküle nagy boldogság nem áradhat majd az emberiségre. Kérjük és követeljük tehát, hogy a nagyhatalmú őrangyal – vagyis a Szent Korona – számára biztosítsa a törvényhozás a főhatalmat, s azzal hathatós oltalma lesz az országuknak! Váltsa be végre a Fidesz-KDNP azt az ígéretnek minősíthető mondatot, hogy „Nem ismerjük el a történeti alkotmányunk, megszállások miatti felfüggesztését”!

Mert e mondat értelme szerint, nem ismeri el a felfüggesztést!

Vagyis a történeti alkotmány érvényes és hatályos ? IGEN!

S a törvényhozást is korlátozó, századok alatt kicsiszolt elvrendszer evidenciái az érvényesek? IGEN!

Vagyis az 1920 évi I. törvény az alap és nem a Vorosilov által ránk kényszerített 1946-os köztársasági törvény? IGEN!

S e válaszokat nekünk kell részleteznünk, ezen a konferencián!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Vélemény, hozzászólás?