Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

NEEM, NEEM SOHA! (Bene Gábor sorozatának 2 része!)

Ezzel a címmel rövid szemelvényeket írok! Mert minden komolyabb megemlékezés nélkül elmúlt a 100-ik évforduló, de a házamon lengő magyar zászló mellől, nem tűnik el a gyászt jelző szalag!

 

Van-e tényleges kilátás Trianon orvoslásához?

 

1920 június 4-én 16 óra 32 perckor egy nemzetgyilkossági kísérlet befejező aktusaként aláíratták velünk a halálos ítéletünket! Az volt a tét szerintük, hogy lassan pusztulunk el, vagy a ránk uszított környező népek irtanak ki minket azért, hogy a sajátjaik legyenek többségben. Ez egy hatalmas trauma a magyarság számára, de pszichózis azoknak is, akik a lopott holmit maguknál tartva hazudnak a történelemről!

Szerintem a megoldás kezdete egy valóban nemzeti kormánynak, hogy olyan tanítókat, tanárokat képeztetnének ki az egyetemen, akik képesek tanítani és nevelni is a gyermekeinket. S olyan történelmi konferenciákat rendezni, ahol az utódállamok népeivel is

a valós történelmen keresztül megértetni a helyzetet, amit az igaztalanul elcsatolt országrészek magyarjai és hungarusai megéltek!

 

Tudja ma valaki, hogy kik a hungarusok, vagy hungárusok?

 

Sajnos szomorú, de az elszakított területről érkezők még tudhatják, ám a gúnyhatárokon belül sajnos nagyon kevesen!

Pedig egyszerű: A politikai nemzet tagjai a Hungarusok, vagyis a nem magyar származású, de magyar értékrendű állampolgárok!

 

A nagyobb közösségekben hozzánk menekült idegen népek tagjai ők, akik uralkodóinktól területeket kaptak, vagy beszivárogtak az elpusztított, kis népsűrűségű területeinkre, s azokat belakták és itt éltek tovább a Magyar Királyság lakóiként. Vagyis a nem magyar eredetű, de beilleszkedett más nyelvű, velünk sorsközösséget vállalók: hungararusok lettek!

 

Ám azok is ebbe a kategóriába tartoztak, akik társországként csatlakoztak hozzánk, mint pl. délen a horvátok! Sőt önrendelkezési jogokat kaptak a keletről érkező kunok és a nyugatról betelepült szászok. A többiek — jobban betagolódva — lettek hungárusok, vagyis az ország lakosai. 

 

S milyen megoldás a traumából kilábaláshoz?

 

Nem egyszerű a gyógyulás, de nem is lehetetlen. Mert ha megértjük az igaz történelmet, sőt az utódállamok népei is megértik, hogy mivégre is lettünk mi egymásnak uszítva, akkor viszonylag gyorsan meggyógyulhatunk. Úgy pedig együtt alakíthatjuk ki kelet-közép Európa egységes régióját Bulgáriától, egészen Lengyelországig!

Mind ehhez az is szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a monarchia népei együtt hibáztak, s nincs mit egymás szemére vetni! Ám a legnagyobb hibát a bankárkaszt követte el, mert a Habsburgok által szembefordított népekkel, még jobban meggyűlöltették egymást.

Most gesztusokra lenne szükség. Új viszonyulásokra a múlthoz és a jövőhöz is!

Legyen végre Székely autonómia és székelyföldi egyetem, s ne azzal legyen elfoglalva a román hatalom, hogy székely zászlót lenget a szél.

 

Hogyan is kellene hozzákezdeni az igazság tanításához?

 

Először el kellene olvasni az elfogultsággal nem vádolható Lord Rothermere sorait erről a békediktátumról, amely nem békét hozott!

 

” Pasics, Masaryk, Benes és Bratianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, mely a világtörténelem szégyene lesz. Térképek meghamisításával, okmányok megcsonkolásával és városi lócsiszárhoz illő fogásokkal operáltak. A tisztelt grémium volt annyira agyalágyult, hogy így rá lehetett szedni. Trianon revíziója elől nem lehet kitérni!”

„A románok a fronton és a tűzvonalban úgy viselkedtek, mint a nyulak, harctéri vereségük után pedig mint az árulók: miután kivívatták másokkal a győzelmet, a békekonferencián a fizetségüket követelték „.

 

Ha megértik, hogy ez nem magyar sovinizmus, idézzünk másokat:

Mattisone lord miniszter mondta később az angol parlament felsőházában mentegetőzésként: „Uraim! Én vagyok az egyetlen miniszter, aki részt vettem a békeszerződések tárgyalásánál és aláírásánál. Foch francia tábornagy győzött meg mindannyiunkat, hogy Csehszlovákia határait így kell meghúzni, mert ez erős németellenes bástyát jelent Európa szívében. Ezért a nagy érdekért, ezen hatalmas igazságért kellett tisztán magyar területeket adni Csehországnak, és ezért kellett megbocsátani Románia árulását.”

 

Trianon diktátuma, tehát nem „magyar bűnök” büntetése volt?

 

Masaryk emlékirataiban ezt írta le: „nagyon nehéz volt meggyőzni a nyugatiakat arról, hogy Ausztria-Magyarországot le kell rombolni.

” Benes 1920.január 25-én egy interjúban kijelentette: „A csehek nem politikai szabadságért vagy gazdasági jólétért harcoltak. Ez nekik már megvolt”.

Az interjúból kiderül, hogy ő a pánszláv eszme megvalósításáról álmodott: noha a lengyelek, magyarok, románok, ruszinok, horvátok és szlovének ezt nem akarták.

Ő szerb összefogással Oroszország közép-európai bástyáját akarta kiépíteni. Ám nézzünk még pár véleményt, amit nem lehet magyar sovinizmusnak nyilvánítani, mert a nyilatkozó nem magyar barát!

 

Asquit angol miniszterelnök a lordok házában 1925.július elején azt mondta: „Célszerű lenne a békeszerződéseket felülvizsgálni. Az Osztrák-Magyar-Monarchia romjain új államok létrehozásával súlyos és végzetes tévedés történt, ott a revízió szükséges”.

Nitti olasz miniszterelnök 1925-ben könyvében leírta: „Eddig egyetlen vegyes nemzetiségű állam volt Kárpát-medencében, most lett belőle négy-öt. Magyarország soha nem fogja elismerni erkölcstelen szétbontását…soha nem fog lemondani Erdélyről…az igazságot helyre kell állítani…, nincs béke amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.”

 

Dél -Afrika küldötte Smuts tábornok követelte a népszavazást Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék vonatkozásában. Azzal érvelt, hogy ezt a jogot Németországnak is megadták Holstein, Szilézia és Kelet-Poroszország esetében. A javaslatot az angol domínium valamennyi képviselője támogatta, valamint Japán, Lengyelország és Olaszország képviselői is. A népszavazást azonban a nagyhatalmak által vezérelt tanácskozás nem merte elrendelni a cseh, román és szerb tiltakozás miatt a népszavazás magyar győzelmétől való félelemükben.

 

Veterlé abbé 1921.június 17-én a francia képviselőházban kijelentette: „Bizonyos vagyok benne, hogy népszavazás esetén sem a csehek, sem a románok, sem a szerbek nem kapták volna meg a szükséges szavazatok egyharmadát sem”

Nos Trianon diktátuma nincs kőbe vésve, de a magyar kormánynak szükséges lenne mielőbb megszervezni a nemzetközi konferenciákat, ahol tisztázhatnánk, hogy igazak-e ezek az idézetek, vagy sem! Mert ahogy elkezdtem ezt a szemelvényt: Trianon diktátuma, tehát nem „magyar bűnök” büntetése volt, hanem egy bankárkaszti érdek!

 

A szerző közjogász és Nemzetegyesítő munkás

Vélemény, hozzászólás?