Gondolatok

ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT

Állítsuk le a vakcinakényszert és a mesterséges vírusterrort, vírusdiktatúrát !

A kormány túllépett egy határt, amit már nem lehet tétlenül nézni !

Az Ellenállási Nyilatkozatban foglaltak alapján megtagadható a vakcinakényszer, amit a kormány  „ösztönzésnek ” nevez, holott  az egészségügyi szakdolgozókat a 449/ 2021 (VII.29.) -es rendelettel már kötelezi, a 469/2021 ( VIII.6) rendelettel pedig már alapjog elvonásával és megkülönböztetéssel kényszerít egy bizonytalan kimenetelű gyógyszerkísérletben való részvételre!

Az alábbi Ellenállási Nyilatkozattal tudomására hozhatjátok a munkaadóknak, hogy a kormány rendeletei több okból is semmisek, és aki ezeknek érvényt akar szerezni, az bűntársként, vagy társtettesként bűncselekményben vesz részt, amiért felelősségre vonható !

A veszélyhelyzet folyamatos, Alaptörvény ellenes fenntartásával megvalósult az önkényes hatalomgyakorlás, amivel szemben az Alaptörvény C fejezet 2 pont alapján jogunk és kötelességünk is törvényesen fellépni ! Akik megkapták és elolvasták a Nyilatkozatot, onnantól kezdve nem hivatkozhatnak arra, hogy nem volt róla tudomásuk, hogy törvénysértően jártak el, vagy bűncselekményben vettek részt !

A Nyilatkozatot juttassátok el mindenkinek: barátoknak, ismerősöknek első sorban,- de küldjétek el a munkaadóknak, a KÉPviselőknek, jogászoknak, szakszervezeteknek, kamaráknak, iskola és kórházigazgatóknak, médiáknak, minisztériumoknak, kormánytagoknak, NNK -nak is!

Aki retorziótól tart, készítsen erre a célra egy külön emailcímet, de az emailt tartsa meg !

A kormány csak akkor fogja a rendeleteit visszavonni, ha szervezett, határozott és tömeges ellenállásba ütközik !

/Korona Igazsága civil csoport/


 

AB PANASZ OLTÁSRA KÖTELEZETT EGÉSZSÉGÜGYISEKNEK

ÁLLÍTSUK MEG AZ OLTÁSKÉNYSZERT ! 

 

Ez az eddigi legjobb AB panasz, kitér minden sérelemre, jogilag is alá van rendesen támasztva! EZ NEM A MIHAZÁNKOS SABLON

Kísérleti, EUA engedéllyel rendelkező  vakcinák felvételére kötelezni embereket úgy, hogy ezekért a szerekért maguk a gyártók sem vállalnak felelősséget, és nem tudják megmondani, okozhatnak e közép vagy hosszú távon genetikai, vagy rákos elváltozást, mert a KÍSÉRLET MÉG FOLYAMATBAN VAN 2023-ig,- ez maga a tudatos népirtás ! Tudjuk, hogy az ész megáll, hogy ez olyan, mint egy rossz álom. Tudjuk, hogy a jogászok, ügyvédek nem nagyon akarnak segíteni, de ennek ellenére van kiút, és ez az ősi, ellenállási záradékon alapuló MEGTAGADÁS!

Az oltásra kötelezetteknek ki kell várni, amíg a munkaadó mond fel, nem szabad belemenni a „közös megegyezésbe”, és semmiképpen nem szabad felmondani ! Akik a kísérletben való kötelező részvételre kötelezték a dolgozókat, mind felelősségre vonhatók ! A tömegesen beadható feljelentés már itt van, és beadható !

Az AB panaszt ki kell tölteni saját adatokkal, kinyomtatni és postán, tértivevénnyel feladni ! Egy hét múlva már lehet is érdeklődni a titkárság telefonszámán a befogadásról!

ERRŐL A LINKRŐL LETÖLTHETŐ ,- és az Orvosok oldalán további fontos információkhoz lehet hozzájutni !

https://orvosokatisztanlatasert.hu/tisztelt-oltasra-kotelezett-egeszsegugyi-foglalkoztatott/

/ Orvosok a tisztánlátásért /


ELLENÁLLÁSI  NYILATKOZAT

(amely a hivatkozott tudományos munkákra és jogszabályokra alapozva született)

 

A „Covid19” betegség elleni kísérleti vakcinák felvételére kötelező 449/2021.(VII.29.) kormányrendelet és egyéb munkaadói, vagy iskolai- egyetemi kényszerítések megtagadhatóak az alábbiak miatt:

 

1/-  Az Oviedói Egyezmény alapján senki nem kötelezhető, vagy kényszeríthető olyan gyógyszerkísérletben való részvételre, ahol nincsenek meg a „tájékozott beleegyezés” feltételei, és a kockázat-haszon tekintetében nem érvényesül a tudományos mérlegelés követelménye. Az ilyen kísérletbe való részvételre kényszerítés, vagy kötelezés kimeríti a Btk.143. szakaszában lefektetett emberiesség elleni bűntett fogalmát, ezért az erre kötelező vagy kényszerítő rendeletek semmisek, hiszen jogtalanság jogot nem alapíthat!

Emberiesség elleni bűncselekmény Btk. 143.

 1. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként
 2. a) emberölést követ el,
 3. b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
 4. c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti,
 5. d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet,
 6. e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn,
 7. f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít,
 8. g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
 9. h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében.

Lássuk továbbá a meghívatkozott Oviedói Egyezményt elfogadó hazai törvényt!

 1. évi VI. törvény

az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel a védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának helyéről Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről 

 

 1. §Az Országgyűlés az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel a védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény), valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel hirdeti ki. (A megerősítésről szóló okirat letétbe helyezése 2002. január 9-én megtörtént.)

 

 

 1. §Az Egyezmény angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény az emberi jogok és az emberi méltóság védelméről a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról

Preambulum

 

Az Európa Tanács tagállamai, a többi állam és az Európai Közösséget aláíró tagállamok,

szem előtt tartva az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948. december 10 -én hirdetett ki, tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4 -i egyezményre,

szem előtt tartva az 1961. október 18 -i Európai Szociális Chartát,

szem előtt tartva a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányát, 1966. december 16 -án,

tekintettel az egyéneknek a személyes adatok automatikus feldolgozása tekintetében történő védelméről szóló, 1981. január 28 -i egyezményre,

tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20 -i egyezményre,

tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagok közötti nagyobb egység elérése, és hogy az egyik módszer e cél elérésére az emberi jogok és alapvető szabadságok fenntartása és további megvalósítása,

tudatában a biológia és az orvostudomány gyorsuló fejlődésének,

meggyőződve arról, hogy tiszteletben kell tartani az embert egyedként és az emberi faj tagjaként is, és felismerve az emberi méltóság biztosításának fontosságát,

tudatában annak, hogy a biológia és az orvostudomány visszaélése az emberi méltóságot veszélyeztető cselekményekhez vezethet,

megerősítve, hogy a biológia és az orvostudomány fejlődését a jelen és a jövő generációi javára kell fordítani,

hangsúlyozva a nemzetközi együttműködés szükségességét annak érdekében, hogy az egész emberiség élvezhesse a biológia és az orvostudomány előnyeit,

felismerve annak fontosságát, hogy a biológia és az orvostudomány alkalmazása által felvetett kérdésekről és az ezekre adott válaszokról nyilvános vitát kell elősegíteni,

emlékeztetni akarva a társadalom minden tagját jogaikra és kötelezettségeikre,

figyelembe véve a Parlamenti Közgyűlés e területen végzett munkáját, beleértve a bioetikáról szóló egyezmény előkészítéséről szóló 1160 (1991) ajánlást,

elhatározza, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket az emberi méltóság, valamint az egyén alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében a következőkben állapodtak meg:

 

 1. cikk

Cél és tárgy

Ennek az egyezménynek a részes felei védik minden ember méltóságát és identitását, és megkülönböztetés nélkül mindenkinek garantálják integritásának, valamint a biológia és az orvostudomány alkalmazásával kapcsolatos egyéb jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását.

Mindegyik Fél megteszi belső jogában a szükséges intézkedéseket az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítéséhez.

 1. cikk

Az ember elsőbbsége

Az emberi érdekek és jólét érvényesülnek a társadalom vagy a tudomány kizárólagos érdekeivel szemben.

 

 

 

 1. cikk

Egyenlő hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz

A felek, figyelembe véve az egészségügyi szükségleteket és a rendelkezésre álló erőforrásokat, megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy joghatóságukon belül méltányos hozzáférést biztosítsanak a megfelelő minőségű egészségügyi ellátáshoz.

 1. cikk

Szakmai szabványok

Az egészségügyi területen végzett bármilyen beavatkozást, beleértve a kutatást is, a vonatkozó szakmai kötelezettségeknek és szabványoknak megfelelően kell végrehajtani.

 1. Fejezet

BELEEGYEZÉS

 1. cikk

Általános szabály

Az egészségügyi területen csak akkor lehet beavatkozni, ha az érintett szabad és tájékozott beleegyezését adta ehhez.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és jellegéről, valamint a következményekről és kockázatokról.

Az érintett személy bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását.

 1. cikk

A beleegyezésre nem képes személyek védelme

(1) Az alábbi 17. és 20. cikkre is figyelemmel, a beavatkozás csak közvetlen személy javára hajtható végre, aki nem képes hozzájárulni.

(2) Ha a törvény szerint a kiskorú nem képes beleegyezésre a beavatkozáshoz, a beavatkozást csak képviselője, illetőleg a hatóság vagy a törvény által előírt személy vagy szerv engedélyével lehet végrehajtani.

A kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően egyre meghatározóbb tényezőként kell figyelembe venni.

(3) Ha a törvény szerint egy felnőtt mentális fogyatékosság, betegség vagy hasonló okok miatt nem képes hozzájárulni a beavatkozáshoz, a beavatkozást csak képviselője vagy képviselője engedélyével lehet végrehajtani. hatóság, vagy a törvény által előírt személy vagy szerv.

Az érintett személynek lehetőség szerint részt kell vennie az engedélyezési eljárásban.

 1. A fenti (2) és (3) bekezdésben említett képviselőnek, hatóságnak, személynek vagy szervnek azonos feltételek mellett meg kell adni az 5. cikkben említett információkat.

(5) A fenti (2) és (3) bekezdésben említett engedély bármikor visszavonható az érintett személy érdekében.

 

 1. fejezet

TUDOMÁNYOS KUTATÁS

 1. cikk

Általános szabály

A biológia és az orvostudomány területén végzett tudományos kutatásokat szabadon kell végezni, figyelemmel ezen egyezmény rendelkezéseire és az emberi jogi védelmet biztosító egyéb jogi rendelkezésekre.

 1. cikk

A kutatásban részt vevő személyek védelme

Egy személyre vonatkozó kutatás csak akkor végezhető, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. nincs más, hasonló hatékonyságú alternatíva az embereken végzett kutatásokhoz,
 2. az adott személyt érintő kockázatok nem aránytalanok a kutatás lehetséges előnyeivel,

iii. a kutatási projektet az illetékes testület jóváhagyta tudományos érdemeinek független vizsgálata után, beleértve a kutatás céljának fontosságának felmérését és etikai elfogadhatóságának multidiszciplináris felülvizsgálatát,

 1. a kutatásban részt vevő személyeket tájékoztatták jogaikról és a törvényben előírt védelmi biztosítékokról,
 2. az 5. cikkben előírt szükséges hozzájárulás kifejezetten, kifejezetten meg van adva és dokumentálva van. Az ilyen hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható.
 3. cikk

Az anyagi haszon tilalma

Az emberi test és részei önmagukban nem eredményezhetnek anyagi hasznot.

 1. cikk

Az indokolatlan károk megtérítése

Az a személy, aki beavatkozásból indokolatlan kárt szenvedett, jogosult a törvényben előírt feltételek és eljárások szerinti méltányos kártérítésre.

 1. cikk

Nyilvános vita

Az Egyezmény részes felei gondoskodnak arról, hogy: a biológia és az orvostudomány fejlődése által felvetett alapvető kérdések megfelelő nyilvános vita tárgyát képezzék, különösen a vonatkozó orvosi, társadalmi, gazdasági, etikai és jogi következmények fényében, és lehetséges alkalmazásuk a Kereskedelem megfelelő konzultáció tárgyát képezi.

 

A törvény 16.cikkében foglaltak a IX fejezet 26.cikk (2) pontja szerint NEM KORLÁTOZHATÓK!

 

A „tájékozott beleegyezés” fogalma:

tájékozott beleegyezés az egészségügyi ellátás, illetve orvosbiológiai kutatások során egy olyan folyamat, amelyben a beteg/páciens, törvényes képviselő megismeri az adott beavatkozás előnyeit, veszélyeit és ezek alapján dönt.
A jogszabályok értelmében az orvos köteles a pácienst/beteget illetve annak döntésképtelensége esetén a törvényes képviselőt tájékoztatni arról, hogy a tervezett kezelés, vizsgálat vagy kutatási programban való részvétel milyen kockázattal vagy hátránnyal járhat. A beteg/páciens, törvényes képviselő mérlegelheti a valószínű kockázatokat a valószínű előnyökkel szemben a lehetséges kezelés, teszt vagy kutatási célú vizsgálat során, és jogában áll azok elfogadása vagy visszautasítása. Kutatási célú vizsgálatok előtt a pácienseket szükséges arról is tájékoztatni, hogy a kutatás bármely stádiumában és bármilyen okból visszavonhatják beleegyezésüket, és ebből adódóan kár, megkülönböztetés nem érheti őket. A részvételi szándékot feltehetően befolyásoló információt tilos szándékosan visszatartani.

 

2/- A „Covid 19” betegség elleni kísérleti vakcinák felvételének oly módon történő „ösztönzése”, hogy rendeletileg megvonja a kormány a szabad mozgáshoz, munkához, és az egészséghez való alapjogot, amiket csak a vakcinák felvétele esetében ad vissza, kimeríti a Btk 195. § -„kényszerítés” fogalmát, ezáltal törvénybe ütközik !

Az Ombudsman az AJB 3479/2021 ügyben kiadott jelentése szerint az alapellátás igénybevételének korlátozása miatt sérül az egészségbiztosítás ingyenes és megkülönböztetés nélküli igénybevételét biztosító alapjog, ezáltal sérül a jogbiztonság elve és a jogállamiság követelménye

 

 1. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, s ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

A kényszerítés hatására a passzív alany vagy valami olyat tesz, amit anélkül nem tenne, vagy olyat kénytelen eltűrni, amire egyébként nem volna hajlandó, vagy valamely elhatározott tevékenységet nem fejti ki, pedig az szándékában állna.

 

kényszer és a kényszerítés esetében mindig arról van szó, hogy bizonyos kedvezőtlen események megléte vagy bekövetkezésük lehetősége jelentősen korlátozza az emberek döntési lehetőségeit és cselekvési autonómiáját, magatartásukat döntő mértékben és eredeti szándékaiktól eltérő irányban befolyásolja.

 

A kényszerítő helyzet személyi jellegű, amelynek lényeges eleme a kényszerítés, vagyis a kényszerített személyek magatartásának meghatározott irányban történő szándékos befolyásolása hátrányok kilátásba helyezése révén, kényszerítő személyek által. A kényszer – és különösen a kényszerítés – mindig a befolyásolt személyek tudatán keresztül hat, ezért mindig pszichikai jellegű, az akarat „megtörését” jelenti. A hátrányok kilátásba helyezése csak akkor befolyásolhatja a magatartást, ha meghatározott föltételekhez kapcsolódik, és ha a hátrányok bekövetkezése valószínű. Ez a hátrány lehet fizikai, vagyoni, erkölcsi, intim-érzelmi, és szűk értelemben vett „csak jogi”, azaz bizonyos jogoknak,- jelen esetben a szabad mozgáshoz, munkához és egészséghez való alapjog elvesztése. Az alkalmazott erőszak nem csak fizikai, hanem mentális is lehet, amennyiben ennek akaratot megtörő vagy hajlító hatása van

 

Az Ombudsman szerint:

Az Alaptörvény XV. cikkének, valamint az Alaptörvény XX. cikkében meghatározott egészséghez való jog együttes értelmezéséből mindazonáltal a következők adódnak. Az Alaptörvény XX. cikke szerint az államnak e jog megvalósulása érdekében meghatározott, az egészségügyi intézmények és orvosi ellátás megszervezésére irányuló kötelezettsége annyit feltétlenül jelent, hogy az állam köteles megteremteni egy olyan intézményrendszer működésének a garanciáit, amely mindenki számára biztosítja az egészségügyi szolgáltatások igénybevételi lehetőségét: vagyis a szolgáltató intézmények hiánya miatt senki ne maradjon ellátatlanul. A hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján pedig Magyarország az alapvető jogokat – így az egészséghez való jogot is – mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül kell, hogy biztosítsa

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére hátrányos megkülönböztetés nélkül, azonos lehetőségeket kell biztosítani. Az egészségügyi önrendelkezésnek az emberi méltósághoz való jogból levezetett tartalma, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről mindenki a saját szabad és tájékozott döntésének megfelelően hozhasson döntést.

 

A PCR és antigén tesztek követelménye, valamint azok költsége megtérítésének rendeletileg történő előírása ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiság elvével. Az 1997 évi LXXXIII.tv a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a 2015.évi CXXIII tv. az eü. alapellátásról biztosítja a jogosultságot a járványhelyzet idején szükséges szűrővizsgálatok ingyenességéhez és megkülönböztetés nélküli elérhetőségéhez.

A 469/2021(VIII.6) rendelet sérti az egészséghez való alapjogot, mert az Alaptörvény T cikk )3 szerint jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel!

 

3/- A Rendelet semmis, mert az Alaptörvénnyel több okból is ellentétes!

Az Alaptörvény Q) cikke szerint:

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.

 

(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.

Az Alaptörvény III. cikke szerint:

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

 

Az Alaptörvény T) cikke szerint:

 

(1) *  Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. * 

 

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.

 

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.

 

A Kormányról szóló 15. cikk 4. pontja szerint:

 

Kormányrendelet nem lehet törvénnyel ellentétes

 

 A Rendelet sérti az Eütv. 5.§ 3(a) és a 13§ (4) és a 15§ (3) pontját:

 

5§ Mindenkinek

 1. a)joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben

 

 13 § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra

(4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

 

15§ (3) A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől

mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.

 

 

4/- A 484/2020 (XI.10) kormányrendelettel kihirdetett, majd meghosszabbított veszélyhelyzet rendelet semmis, mert túlterjeszkedik az Alaptörvényen, ezért ennek hatálya alatt hozott összes rendelet semmis! Ezek betartására emiatt senki nem kötelezhető, be nem tartása miatt nem is büntethető! (A jogállami normák be nem tartását nem ezek miatt kifogásolta meg az EU, de ezek miatt megállt volna a vád!)

Egyébként a mai állam jogfolytonos a Kádár diktatúrával, s ezt az Alaptörvény zárórendelkezése is elismeri azzal, hogy nem a Nemzetre, vagy a Történeti Alkotmányosságunk elveire hivatkozott, hanem a bolsevik korszak törvényére az 1949. évi XX-as oktrojált sztálini alkotmányra, ill. annak a szintén ránk erőszakolt 1989. évi XXXI-es változatára. Ezért hivatkozhatunk mi is joggal  egy 1976-os rendeletre!

 

A 484/2020 (XI.10) kormányrendelet semmis, mert:

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1976. évi 8. sz. törvényerejű rendelettel ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. Az ENSZ dokumentum alapjogi olvasatban megjelenő sui generis korlátozási feltételek közül 4. cikkében, csak a

nemzet létét fenyegető és hivatalosan kihirdetett szükségállapot idején” teszi lehetővé az e körből nem kizárt alapjogok szigorú mérlegelés alapján szükséges többlet korlátozását a diszkrimináció-tilalom és más nemzetközi kötelezettségek kereteire is figyelemmel, eljárásszerű derogációs bejelentési kötelezettséghez kötötten. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 15. cikke a „háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot” esetén teszi lehetővé hasonló tartalmi és eljárási feltételek mellett a szigorító irányban eltérő alapjogi szabályozást.

 

Tehát a PPJNE, mint a Magyar Államra kötelező nemzetközi egyezmény kizárólag a nemzet létét fenyegető és hivatalosan kihirdetett szükségállapot idején, az adott helyzet által megkövetelt mértékben korlátozhatnak alapvető emberi jogokat.

 

Az Alaptörvény rendelkezései is sértik a PPJNE rendelkezéseit is, mivel nem kizárólag a fenti feltételek együttes fennállása esetére engedik meg alapjogok korlátozását, másodsorban a Kormány egyéb veszélyhelyzetre hozott rendeletei Alaptörvény és sarkalatos törvényi rendelkezésekkel ellentétesek.

 

Az Alaptörvény az elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében tehát lényegében kettő alapvető esetben teszi lehetővé a vészhelyzet mint különleges jogrend Kormány általi kihirdetését, míg a 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-a az Alaptörvényi kettő darab feltételt további harmadik feltétellel bővíti ki, azaz egy c) ponttal az egyéb eredetű veszélyek kategóriával, melyben további 5 kategóriával: humán és állatjárvány ivóvíz, vizek havariaszerű szennyezése, légszennyezettség, infrastruktúrák működési zavara.

 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §. c) pontja Alaptörvény ellenes, mivel olyan eseteket szabályoz a veszélyhelyzet esetei, annak jogalapja között, melyet az Alaptörvény nem említ, és nem enged     meg. A Törvény 44. §-nak szerkezete önmagában igazolja a 44. §. c) pont Alaptörvény ellenességét, mivel az a) és b) alpont alá tartozó eseteke kerültek az Alaptörvényben nevesítésre.

 

A különleges jogrend elrendelése ütközik az Alaptörvénybe, így

 • egyrészről a veszélyhelyzet, mint különleges jogrend kihirdetése Alaptörvény ellenes,

másrészről valamennyi, az alapjogokat korlátozó kormányrendelet Alaptörvény ellenes, sérti az Alaptörvény 53. cikkének, és 54. cikkének rendelkezéseit.

 

Annak, hogy a Kormány veszélyhelyzetben különleges jogrendi rendeleti jogalkotással élhessen feltétele, hogy a veszélyhelyzet Alaptörvényi feltételek fennállás esetén kerüljön elrendelésre, mely jelen esetben csorbát szenved, a veszélyhelyzet kihirdetésére Alaptörvény ellenesen került sor.

 

Figyelemmel arra, hogy a 44. §. c) pontja túlterjeszkedik az Alaptörvényen, és az Alaptörvényben         nem szereplő c) pontra figyelemmel került sor a veszélyhelyzet Kormány általi kihirdetésére, a      veszélyhelyzeti kormányrendeletek, mint nem az Alaptörvény 53, cikkére épülő jogalapon nyugvó kormányrendeletek Alaptörvény ellenesek, az azokban foglalt alapjogi korlátozások ezen okból is súlyosan sértik Magyarország Alaptörvényét!

 

 

5/- Amennyiben Ön engem bármilyen módon a kísérleti vakcina felvételére kényszerít, vagy kötelez, az erre Önt felhatalmazó, vagy ezt elrendelő érvényes jogszabály hiányában Ön hivatali visszaélést követ el!

 

A Btk. 305. § . kimondja:

“305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

 1. a) hivatali kötelességét megszegi,
 2. b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

 

Mindezek okán kérem Öntől az elrendelt „ösztönző” rendeletekkel kikényszerített és az egészségügyi szakdolgozók körében már kötelezővé tett, de még vészhelyzeti engedéllyel rendelkező „Védőoltás”-nak nevezett génterápiás gyógyszerek esetében a munkáltatói/ igazgatói  nyilatkozatot a következő két főbb témacsoport esetében:

 

 1. Jogi szabályozás

 

1.1. Pontosan milyen jogi szabályozás teszi lehetővé ezeknek a vészhelyzeti engedéllyel

rendelkező gyógyszeripari termékek alkalmazásának „ösztönzését”, vagy kötelezővé tételét?

1.2. Ez milyen formában elégíti ki a Helsinki Nyilatkozat-ot?

1.3. Ez milyen formában felel meg a CIOMS/WHO (International Ethical Guidlines for

Biomedical Research Involving Human Subjects) dokumentumban megfogalmazott

elveknek?

https://media.tghn.org/…/CIOMS_International_Ethical…

dical_Research_Involving_Human_Subjects.pdf

1.4 Milyen formában valósul meg az Emanuel, Wendler és Grady által megfogalmazott 7

etikai feltétel jelen esetben: (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10819955/)

1.4.1 Társadalmi vagy tudományos érték

1.4.2 Tudományos érvényesség

1.4.3 A vizsgálatba bevont személyek méltányos szempontok szerinti kiválasztása

1.4.4. Kedvező kockázat/hasznosság arány

1.4.5. Független felügyelet

1.4.6. Tájékozottságon alapuló beleegyezés

1.4.7. A kutatásba bevont és potenciálisan bevonásra kerülő személyek iránti tisztelet

 

Kérem indokolják meg részletesen, hogy pontosan milyen formában valósulhat meg jelen esetben az 1.4.6. pont – tájékozottságon alapuló beleegyezés egy vészhelyzeti engedéllyel rendelkező még teszt fázisban lévő gyógyszeripari termék „ösztönzésével”, vagy kötelezővé való tételével?

Részletes indoklást kérnék azzal kapcsolatban, hogy milyen formában valósulnak meg a helyes klinikai gyakorlat irányelvei (Good Clinical Practice – GCP)?

https://www.ema.europa.eu/…/ich-e6-r2-good-clinical…

Részletes elemzést kérek a kockázat/haszonnal (risk benefit ratio) kapcsolatban! Kérem

részletezzék a következő jellemzőket: IFR (infection fatality rate), RRR (relative risiko reduction),

ARR (absolute risiko reduction), NNV (number needed to vaccine).

 

 

 1. Mellékhatások

Kérem az alább felsorolt eddig ismertté vált súlyos mellékhatások esetében azon befejezett tanulmányok listáját, melyek tételesen cáfolják, hogy ezen mellékhatásokat nem a szóban forgó gyógyszeripari termékek váltották ki:

2.1. A génterápiás készítmények vagy oltás alkalmazása utáni megemelkedett

trombocitaszám, melyek fokozott vérrögképződéshez, ezáltal súlyos betegséghez vagy akár halálhoz vezethetnek. (Prof. Bhakdi, Dr. Hoffe, Dr. Wodarg, Doctors for COVID Ethics)

Jelen ismeret szerint a génteápiás kezeléseken átesett személyek körülbelül 30% -50%-nál volt megfigyelhető a szervezet véralvadási mechanizmusának nagyobb mértékű aktivitása.

Kérem küldjék meg az ezt cáfoló lezárt klinikai tanulmányt!

 

2.2. Tüskefehérjék toxicitása (Dr. Bridle, Dr. Wodarg, Dr. Malone, Paul Ehrlich Institute)

és ezen fehérjék prion betegséget kiváltó potenciálja (J. Bart Classen, Dr. Richard M.

Fleming Phd, )

Kérem küldjék meg azokat a tanulmányokat melyek kizárják a tüskefehérjék toxicitását és

ezek prion betegséget vagy neurológiai sérülés okozásának a lehetőségét!

 

2.3. Bio distribution studies (Dr. Malone, Dr. Bridle, Dr. Richard M. Fleming)

Kérem küldjék meg az összes vészhelyzeti engedéllyel rendelkező gyógyszeripari termék

„Bio distribution” tanulmányaiat és azok részletes elemzését! Kérem részletezzék pontosan, hogy a nano lipid részecskék mit okozhatnak rövid, közép és hosszútávon az emberi szervezetben?

Kérem küldjék meg azon tanulmányokat melyek kizárják az egészségkárosodás lehetőségét!

 

2.4. ADE – Antibody dependent enhancement (Dr. Malone, Vanden Bossche, Prof. Cahill,

Dr. Wodarg)

Az ADE jelensége során a vírus szuboptimális antitestekhez való kötődése fokozza a

vírusnak a gazdasejtekbe történő bejutását.

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext#relatedArticles

Kérem küldjék meg az ADE jelenséget kizáró tanulmányok listáját!

 

2.5. Szívizomgyulladás – myocarditis (Dr. Peter McCullough)

Kérem küldjék meg azon tanulmányokat, melyek kizárják ezen súlyos betegség

kialakulásának a lehetőségét!

2.6. Autoimmun megbetegedések (Stephanie Seneff, Dr. Greg Nigh)

Kérem küldjék meg azon tanulmányokat melyek kizárják bármilyen autoimmun

megbetegedés kialakulásának a lehetőségét!

 

2.7.Ezen túlmenően kérem küldjék meg a SARS-Cov 2 elleni összes génterápiás termékkel

és oltással kapcsolatos tanulmányokat és elemzéseket, melyek magukban foglalják:

2.7.1. “Postmortem” tanulmányok és annak következtetései

2.7.2. Férfi és női termékenységgel kapcsolatos tanulmányok és annak következtetései

2.7.3. Más gyógyszerekkel és implantátumokkal történő interakciók vagy más anyagokkal

történő alkalmazás esetén tapasztalt hatások

2.7.4. A gyógyszeripari termékek összetevőinek a listáját, ezen összetevők toxicitásának a

vizsgálati eredményeit

 

Végezetül, de nem utolsó sorban kérem küldjék meg az Önök felelősségvállalásának anyagi mértékét bármely fent felsorolt és még nem ismert mellékhatással kapcsolatban. Kérem vegyék figyelembe, hogy a vészhelyzeti engedéllyel ellátott kísérleti gyógyszeripari termékek esetében a mellékhatások teljes köre még nem ismert!

 

 

6/- A veszélyhelyzet folyamatos fenntartása az Alaptörvény C cikk 2 bekezdésébe ütközik, amely kimondja:

„Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni!”

 

 ÖN a fentieket e nyilatkozat elolvasásával tudomásul vette, és ha ezután továbbra is bárkit kötelez, vagy kényszerít a Rendeletben foglaltakra, vagy a vakcinák „felvételére” akar „ösztönözni”, kényszeríteni, vagy kötelezni, bármilyen módon, vagy minőségében, – ebben az esetben bűncselekményben és emberiesség elleni bűntettben társtettesként részt vesz. S emiatt felelősségre lesz vonva az isteni ítélőszék előtt, illetve egy várhatóan igazságos rendszerben, amelynek emberi számítás szerint a közeljövőben be kell következnie hazánkban!

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-manipulated-data-create-pandemic-unvaxxed-narrative/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=fd648cde-52b5-4a0d-b910-c7dca0e40f86

Vélemény, hozzászólás?