Gondolatok Vélemény

Amikor nem a Szent korona, hanem a „Világ Királynő” fej-éke számít!

Hogyan merjek közeledni a gyönyörű nevű Szakrális Magyarország nevű csoporthoz, ha azok szakrális helyekre hívnak engem, s közben leírta a könyvében a főnökasszonyuk – aki szinte már zseni – hogy a régi időkben azokra a helyekre csak a kasztrált férfiakat engedték be?

 Nemrégiben olvastam, hogy Jim Marrs 2008-ban megjelent Rise of the Fourth Reich című könyvében kiemelte Hitler Harmadik Birodalmának lelki hátterét, s abban ezt írta a szerző:

„Még Hitler is elismerte, hogy a náci ideológia belépett a spirituális területre, amikor kijelentette: „Aki a nemzetiszocializmust pusztán politikai mozgalomként értelmezi, szinte semmit sem tud róla. Ez több mint vallás; ez az elhatározás, hogy új embert hoz létre.”

 Én próbáltam a Sacra Hungarorum című magánkiadású könyv olvasása után néhány ilyen túlzásra felhívni a figyelmét a csoport egyik jeles tagjának, de nem biztos, hogy eljutott a vezetőhöz. Valójában olyan érzésem van, hogy férfi sovinizmust leváltó női sovinizmussal állunk szembe, vagyis csöbörből vödörbe – ahogy Édesapám szokta volt mondani egykor.

 Ez a bevezető továbbra is csak azért született, hogy felhívjam a figyelmét Ilarának – polgári neve titkos – aki ennek a mozgalomnak a feje, agytrösztje, női apostola és házi szerzője is, hogy ha hallgat rám amikor közvetlenül neki tettem szóvá, hogy ne akarja minden áron alkotmánynak hívni a saját és meglepő normajavaslatait, s le mondott volna arról a kínos öntömjénezésről ami mindenki számára előbb-utóbb ellenszenvessé teszi majd őt, akkor bizony nem kapott volna ilyen mélyenszántó és alapos kritikát a Szilaj Csikó nevű internetes újságban. Vagy talán mentség az, hogy a zseni és az őrült nagyon is közel van egymáshoz?

Nézzük tehát az említett portálon megjelent cikket azzal a megjegyzéssel, hogy én nem azt nézem a másik magyarban ami elválaszt, hanem ami összeköt. Ezért talán Kállay Béni sorait kellene át gondolni, aki szerint nem elég mások véleményét meghallgatni, de mindig felül kell vizsgálni a saját nézeteinket is.   (BG)

 

 

ILARA: Egy új magyar szekta – a Szent Korona és az Új Világrend

 

Ld. ILARA: Sacra Hungarorum I/I. (magánkiadás, 2017. nov.) és ILARA: S. H. II/II. Törvények Könyve II. (magánkiadás, 2021.)

 

1/ ILARA az általa írt bullát (melynek 5 pld-át a nagy világvallások vezetőinek küldte meg) úgy írta alá: Ő Szakrális Fentsége. (Törvények könyve II. 75. o.) Az Alkotmányában jelzi: aki „csak” Magyar Királynő, azt az „Ő Szakrális Fensége” cím illeti meg. De amikor ez a személy és a Világ Királynője azonosak, akkor az utóbbinak kijáró rang az „Ő Szakrális Fentsége” titulus használatát követeli meg. (u. o. 23. o.) De ki a Világ Királynője? Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten, aminek szinonimája a Nagyboldogasszony. (u. o. 130. o. 1. és 13 – 25. pontok, ill. Fogalmak: 82. o.) A két utóbbi személyt ILARA külön nevesíti egy 3. fogalomban: Természet Isten Anya (TeIA), Anyatermészet, Természet. (82. o.) ILARA tehát önmagát a Világ Királynőjének és Nagyboldogasszonynak nevezi meg. (Az utóbbi nevet minden nyilatkozatában és üzeneteiben következetesen használja.) Fogalmi rendszerében ez a személy a földi világra (bolygónkra) vetítve annak királynője, az egyetemes mindenségre nézve a Nagyboldogasszony, vagyis az Isten. Nemes egyszerűséggel ILARA a saját személyét a Teremtő és életfenntartó Istennel azonosítja.

Kérdés: épeszű ember állíthatja-e önmagáról, hogy ő az Isten? Mivel a kijelentése (mindig királyi többesben: mi…) egyértelmű és következetesen ismételt, normális ember elhiheti-e ezt az abszurd (semmivel alá nem támasztott) állítást és figyelembe veheti-e az erre alapozott okfejtését, tanításait, Alkotmányát és az új világvallás bevezetésére tett kinyilatkoztatásait?

Mivel a fenti alaptény (ILARA önjelölt istenségének hirdetése) nem cáfolható, logikai szempontból teljesen szükségtelen ILARA személyiségét és tevékenységét elemezni. (Mind az ő, mind a követőinek a tárgyilagos megítélése az elmekórtan és a tömegpszichózis tárgya lehet.) A mai civilizációs világkataklizma árnyékában azonban az ILARA-jelenséget és annak pusztító hatásait az épeszű, józan embereknek fel kell ismerni a megmaradásuk önvédelméért.

 

2/ ILARA – szakrális küldetése címén – 2020. májustól eltörli az emberiség eddig ismert hitvilágát (istenek, próféták, szentek, stb.), és az új korszak új világvallását hirdeti meg. Ezt több könyve, írásai készítették elő, míg a lényeget az „Isten lényege és jellege” c. összegzése rögzíti. (i.m. 130–135. o.) A 25 pont árnyaltan részletezi az Egyetemes Szent Szellem (Isten) – ILARA által elgondolt és önkényesen meghatározott – tulajdonságait, a teremtményeihez fűződő viszonyát, elvárásait, stb. (Pl. ILARA kijelenti /hiszen mint ő is Isten, csak tudhatja/: „… Isten nem igényli az imákat, zsolozsmákat és nem ad, sosem adott bűnbocsánatot vagy feloldozást a bűnök alól… Egyedül a szívből jövő hála és a meghitt szeretet érzése ér el a Mindenhatóhoz.” 132. o. 14. p.) ILARA szerint Isten legbensőbb lényege a „Tér, az Idő és az Információ Szenthármassága”, legszentebb törekvései pedig „a REND, az EGYENSÚLY és a HARMÓNIA.” (130. o. 1. p.)

ILARA Isten-képzete a Teremtő személyisége és a Teremtés indítékai köréből kizárja a SZERETET fogalmát. E szerint Isten (avagy Nagyboldogasszony: Természet Isten Anya) csak az általa alkotott örök törvényt, a Természet Törvényét érvényesíti és kéri számon minden teremtményétől, elsősorban az embertől, ennek azonban semmi köze nincs a szeretethez. (u. o. 4. p.)

ILARA új világvallását a kereszténység és minden más szeretetvallás tagadásaként tételezi. Ebből a szempontból az új vallás egyeduralmának megteremtése végett – a „szakrális királynő” – nyíltan felvállalja a lelki terrort is: kánonja eltörli az „..Istenekhez, Prófétákhoz, Megváltókhoz intézett minden imát és könyörgést, amely eddig az Emberiség vagy az Emberiség meghatározó részének kollektív tudatában létezett.” Követőinek megtiltja az imát, ami helyett „…elrendeljük, hogy Természet Isten Anya bőkezű kegyeiért naponta többször szabadon – de legalább reggel és este – adjanak hálát az emberek!” (Ld. Imák eltörlése. 94. o.) Emellett – „ILARA Istennő” – új tízparancsolatot és szintén tíz számú tiltásokat alkotott. (u. o. 99 – 100. o.)

 

3/ I. szeretetvallás-tagadása két pontnál is szembetűnő. Egyrészt a hívőket megfosztja a szerető, gondoskodó Atyaisten képzetétől (és Jézus, a „jó pásztor” szerepétől), akik a bennük bízót soha nem hagyják el, hanem a szeretetközösség kötelékével, misztikus kapcsolatban egyesítik őt az égiekkel az örök túlvilági létben. ILARA ezt kizárja, és ennek helyébe Isten könyörtelen természetparancsának veti alá az embert: ha az gyönge, erőtlen és elbukik, úgy magára vessen, a bűnhődését megérdemli, mert tudnia kell, Isten nem kegyelmez. (Az esendő ember többé nem „Isten gyermeke”, hanem olyan árva, mint az a gyermek, aki mindkét szülőjét elvesztette és magára maradt a gonosz uralta világban. Bűnössége miatt a túlvilági kegyelemben sem reménykedhet.)

Az Istenképből a szeretet eltörlése és annak a természettörvény szigorú számonkérésére való, önkényes lecsupaszítása ugyanakkor – nem alaptalanul – egy további képzettársításra is vezet, amit ILARA okfejtése nyíltan nem jelenít meg. Nem ismerős-e előttünk az objektív természettörvény ilyen könyörtelen alkalmazása, ami az NWO (New World Order, Új Világrend) diktátumánál épp a mai világnépesség megsemmisítésének a fő indokát adja? (A szabadkőművesség a georgiai jelzőkövekkel már 40. éve hirdeti: legfőbb parancs bolygónk népességét 500 millió alá csökkenteni, mert szerinte csak ez felel meg a Föld eltartó képességének.) Ha az ember Istentől sem várhat többet, mint – a természettörvény címén – a könyörtelen elpusztítását, úgy a hit és a vallás semmilyen fogódzót (az utolsó szalmaszálat sem) jelentheti számára, hiszen – ILARA felfogását elfogadva – isteni parancs a (szabad kőművesség diktálta) eugenika és transzhumanizmus végrehajtása.

Másrészt az Isten-fogalomból a szeretetet ILARA legáltalánosabb filozófiai kategóriái is kizárják. ILARA szerint ui. a Szeretet (a világalkotó energiák, „erők” között) a Megtartó Erő, de semmi köze nincs a világ teremtéséhez. A világokat uraló négyféle erő közül „első a Létrehozó Isteni Erő, vagyis a Szenthármasság.” (Ezt szerinte a Tér, az Idő és az Információ alkotja. i. m. 137. o. 6. p.) Ez a felfogás szöges ellentétben áll a kereszténység (Biblián alapuló) tanításával, amely szerint az isteni princípium (az elsődleges, minden mást megelőző és felülíró kategória) a szeretet, ami alapján Isten világokat teremtett. (Pl. Barsi Balázs ferences atya vallásfilozófiája ezt sokszor kifejtette.) Lehet-e úgy vélekedni ILARA javára, hogy a Szeretet e féle száműzése Isten fogalmából pusztán filozófiai posztulátum-ontológiaként értelmezett metafizika – aminek semmilyen összefüggése nincs az istentagadással?

 

4/ A magyarság létszerveződésének legfőbb értéke a Szent Korona (SZENT KORONA) eszme és intézményrendszere, ezen belül a történelmi Alkotmánya. Ez korántsem csak szakrális tudattartalom, hanem a Kárpát-medencei államalapításunktól eltelt évezredben bizonyított és a gyakorlatban bevált államhatalmi modell, ami a mindenkori nemzeti (a lelki és fizikai) megmaradásunk döntő létfeltétele. A Szent Korona szakralitását és államszervezési rendjét nem kell kitalálni, mert az élő (és csak az 1945 utáni politikai uralommal kiiktatott) valóság, aminek a XXI. században kialakult történelmi-társadalmi helyzetünkre való célszerű alkalmazhatóságát hiteles tudósaink egész sora tisztázta. (Ld. különösen Pap Gábor, Kocsis István és Zétényi Zsolt műveit.) Ezek közül kiemelkedik Halász József: Rendszerváltás 2021 Magyarország c. legutóbbi munkája, amely – három évtizedes kutatások eredményeként – minden lényeges részletre kiterjedően intézményi megoldásokat kínál (az uniós tagságunk megszűntetése után) a Szent Korona értékrendjének megfelelő történelmi alkotmányunk visszaállítására, ill. a fennmaradásunkat biztosító államhatalmi (társadalmi–gazdasági–vallási–kulturális stb.) berendezkedésünkre.

(Ld. tatika1945@gmail.com,
http://nemzetiegyseg.com/Rendszervaltas_2021/Magyarorszag/index.html,
1–140. o.)  

ILARA – aki a Szkíta–hun gyökereink és a magyarság ősi hagyományainak megtartását hirdeti – olyan – a szigorú társadalmi hierarchián alapuló – Alkotmányt kíván erőltetni az országra, ami átlép a Szent Korona értékrendjén, ténylegesen annak a szakrális és korszerű intézményi tartalmát semmibe veszi. Hogy a saját tervezetét nemzetinek álcázza, a Szent Korona 1-2 elemét oda illeszti, pl. az Aranybulla ellenállási záradékát és a természeti javak köztulajdonnak minősítését. Mindez azonban semmit nem változtat az ILARA-tervezet életidegen, önkényuralmi és szánalmasan szakszerűtlen jellegén. (Pl. a hatalommegosztásra a keresztellenőrzések hálózatát kívánja bevezetni, ami eleve diszfunkcionális: az átláthatóság és a számon kérhető ellenőrzés hatékonysága nem az erre kijelölt szervek számától függ, hanem attól, hogy ki a kinevező hatóságuk és a hierarchia melyik szintjén állnak, vagyis ténylegesen milyen a hatalmi alárendeltségük, avagy a viszonylagos függetlenségük.)

ILARA Alkotmánya a Szent Korona elvetését két intézménnyel hajtja végre. A Szent Korona a mellérendelés egyetemes törvényét követi: a társadalom minden tagja egyenjogú és -rangú, semmilyen címen nem emelkedhet mások fölé, de mindenki fölött a Teremtő áll, vagyis az élőlények az isteni törvénynek alárendeltek. ILARA egyrészt – ennek tagadásaként – az önkényesen kijelölt, szakrálisnak mondott személyeknek rendeli alá a társadalomnak (ezt a szakrális minőséget el nem érő) tömegeit, mégpedig egy olyan kasztrendszerben, amely nem ismeri az abból való kitörést. Másrészt fenntartja a magántulajdont, ami (hiába ígéri ILARA a verseny kizárását) a vagyon birtoklása avagy az abból kizárás alapján, szükségképp elkülöníti és egymással szembeállítja az embereket a gazdagok szűk rétege és a szegények nagy tömegei szerint. Az Aranykor (valójában Istenkor: ld. Varga Csaba nézetét) eljövetelét váró emberiség az alávetésének talán az e fajta társadalmában szeretne élni?

 

5/ Az ILARA-koncepció legsúlyosabb (fel nem oldható) ellentmondása /antinómia/ az, hogy egy önjelölt (magát szakrálisnak állító, de ezt semmivel nem bizonyító) uralkodni akaró személy (ILARA mint Nagyboldogasszony) a szakrális társadalom létrehozását ígéri, de az erre kitalált, alkotmányosnak álcázott (valójában önkényuralmi) eszközei a társadalom döntő többségét alávetik a szűk uralmi elitnek azzal, hogy – a szakralitás érvényesítése címén – kasztrendszerbe zárják őket. Ennek rendezőelvei (az Egyetemes Szent Szellem természettörvénye címén) a szakralitás önkényes, torzított fogalmi értelmezéséből erednek. ILARA fogalomtára (82–86. o.) meghatározza az ember, az igaz ember, a szakrális nő, a nemes, a nemtelen, a humanoid, az alantas stb. ismérveit. Ezek közös vonása, hogy az ismérvek nem tárgyi jellegűek, hanem a minősítő szubjektív megítélése alá tartoznak – éspedig az osztályozó hatalom egyedi döntésének alávetettek. (Csak néhány pl.: „EMBER minden jó és építő szándékú emberi lény, aki az Életet tiszteli és táplálja, magas rendű idolokhoz vonzódik, békesség kedvelő, segítőkész, szereti és fenntartja a harmóniát.” „NEMES az a nagyszerű EMBER, aki ismeri és minden tettében megvalósítja a helyes arányokat és irányokat, elkerüli a túlzásokat, életét és tetteit a legtöbb jó elve jellemzi.” „NEMTELEN/ humanoid az a személy, akit alantas vágyak, késztetések mozgatnak. Gondolatai, szavai és tettei ellentmondásosak, hamisak, öncélúak, félrevezetőek, rombolóak és Életellenesek.” (84 – 85. o.) <> Csak a szubjektív megítélés tarthatatlanságára pl.: ILARA gondolatközléseiben számos ellentmondás bizonyítható. Kérdés: elégséges alap lehet ez arra, hogy őt is humanoiddá minősítsék?

A kasztrendszer azzal áll elő, hogy az államhatalom gyakorlásában csak a nemes, ill. szakrális ember (nő) vehet részt, akit csak az Igazak Tanácsa vonhat felelősségre, míg mindenki más attól retteghet, hogy – akár az ellenségei, bármely címen – humanoiddá bélyegzik és a legkegyetlenebb módon megölik. Látni kell: aki a „szakrális Magyarországot” (mint ILARA) így kívánja intézményesíteni, annak fogalma sincs a Hungaria archiregnum (magyar őskirályság) által évszázadokon át megvalósított, történelmi szakralitásunkról. (Mátyás volt az utolsó szakrális uralkodónk.) A beavatott király Isten és a nép között közvetített, és személyében felelt nemcsak az alattvalóinak fizikai fennmaradásáért (védelméért és az éhhaláluk elkerüléséért: ld. ínség – gabona, stb.), hanem a túlvilági üdvösségükért (lelküknek Isten országába kerüléséért) is. Az ILARA-féle „szakralitás”, amelynek első lépése minden szeretetvallás eltörlése és önkényes erkölcsi–vallási–magatartási normáinak a társadalomra kényszerítése, a tetteiben „deszakrális”, ez pedig hozzájárulhat az új világrend (NWO) B. Gates és K. Schwab forgatókönyvében tervezett rabszolgatársadalom előkészítéséhez.

 

6/ ILARA kijelenti: „azért jöttünk a világba, hogy RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET hozzunk..” (i. m. 77. o.) A magyarság szükséges összefogását hirdeti és létrehozta a Békesség Asztalát. Felhívása szerint „elérkezett az ISTENI IDŐ a REND létrehívásához!” (80. o.) Mit jelentenek ezek a magasztos célok ILARA világátalakító gyakorlatában?

Az összefogás igényét azok számára tartja fenn, akik a személyében ellenvetés nélkül (alázatosan) elfogadják a „Világ Királynője” és a „Nagyboldogasszony” – vagyis az ő fogalmi rendszerében (mint szakrális, beavatott vezetőnek) – az „Isten”-minőségét, ez alapján a bullájával meghirdetett új világvallást, továbbá a magyar társadalom részére meghatározott alkotmányos uralmát. (Mi ez, ha nem egy bomlott elme kényszerképzete és paranoid diktátuma?) A „Békesség Asztala” pedig merőben álságos intézményi szerveződés ILARA valós forgatókönyvéhez képest. A rendteremtéshez elérkezett isteni időt ui. ő úgy értelmezi – amint ez a legutóbbi video üzenetében elhangzott –, hogy nálunk már a közel jövőben elkerülhetetlen az új rend létrehozása, amit csak a polgárháború (az ő szóhasználatában a gerillaharc) teljesíthet. Ezen belül törvényszerűnek tartja az „eltakarítók” csoportjának megjelenését, amely fizikailag leszámol az új rend ellenségeivel. Ezt már az alkotmánya új büntetőjogi rendszerrel kívánja biztosítani, amely – a természettörvény szigorát másolva – az elrettentés legsúlyosabb büntetéseivel fogja a társadalmi békét védeni. (Ld. a halálbüntetések fajtáit. Pl. elévülhetetlen bűntettnél a „nehéz halál, megégetés vagy lefejezés általi szakrális megsemmisítés útján. Nem temethető földbe, hamvai nem szórhatók a vízbe.” i.m. 108. o. Ld. Büntetések. 107–122. o.) Az új világrend létrehozása szerinte súlyos áldozatokat követel, de csak ezen az úton léphetünk be az Aranykorba. ILARA felveti, hogy a hazai polgárháborúra való figyelmeztetése felbujtásként is értelmezhető. Ezt azzal cáfolja, hogy ő csak isteni parancsot teljesít. (A skizofrén szerepzavar itt is tetten érhető. ILARA mikor a saját személyisége és mikor maga az Isten /Nagyboldogasszony/, akinek ő csak közvetíti a parancsait? Nem az ismert paradoxon ismétlődik itt meg? T. i. álmomban két macska voltam és kergettem egymást.)

 

7/ Az ILARA-jelenség – egy szekta szervezett fellépése új világvallás címén a társadalom és a földi élet „világmegváltó” megváltoztatására – a történelem megszokott epizódja. A görög filozófia három szakasszal írja le egy adott civilizáció összeomlását: anómia, anarchia, káosz. (Erre az esetre ez az értékrombolást, a fennálló uralom felbomlását és az összeomlást megelőző zűrzavart jelentheti.) Persze, az összes szeretetvallás lerombolási igénye ILARA felvetésében is a rend, a harmónia és a boldogság ígéretével, az új Aranykor célképzetével jelenik meg. A következmények viszont jóval túlnőnek a történetfilozófia általános képletén.

Egy pillanatig se feledjük: napjainkban felgyorsított ütemben folyik az NWO minden oldalú intézményi uralmának a kiépítése. (Ld. B. Gates és K. Schwab „The Great Reset” forgatókönyvét.) A nemzetállamok teljes felszámolása mellett (aminek fő eszköze a politikai nyomáson és a világjárványon túl a gazdaság előidézett összeomlása) ennek egyik központi célja a „lelkek fölötti egyeduralom” megszerzése is, amit a meghirdetett új világvallásuk szolgál. ILARA szavakban élesen elhatárolódik az ME (mesterséges intelligencia) embert leváltó hatalmától és minden humanoid képződménytől. Viszont koncepciójának a végrehajtási igénye épp az NWO malmára hajtja a vizet: már a szeretetvallásokkal szemben a nyílt fellépése Isten lényegét tagadja, e miatt az értékromboló szándéka nyilvánvaló. (Azt hiszem, hogy ennek az értékrombolási kísérletnek a súlyához képest a Hit Gyülekezet működése csak szelíd kiscserkészek csapata. Valóban: ez a mozgalom „csak” Istent kívánja kisajátítani egy kiválasztott nép számára a nélkül, hogy Isten létminőségéből a kiáradó szeretet princípiumát tagadná.)

Végül is bizonyosnak tűnik, hogy (a civilizációs összeomlás küszöbén mind gyakoribbá váló) egyes szekták felbukkanása – köztük ILARA új világvallása – nem tudja a keresztény istenhitet felszámolni, de még megrendíteni sem. Ez a vélekedés nem annyira a hitbéli reményből ered, hanem történelmi tapasztalatokra épül. A néprajztudomány már a XIX. sz. végén, nem cáfolhatóan bizonyította: az emberi civilizációk történetében az egyistenhit jóval mélyebb gyökerű, mint a különböző világvallások kialakulása. (Ld. nálunk Andrásfalvy B. tanulmányait.) Ez a hit az egymástól távol élő és elszigetelt, a külvilággal nem érintkező természeti népeknél már jóval Krisztus születése előtt megszilárdult és – a későbbi vallásháborúk dacára – mindmáig fennmaradt. ILARA hitromboló fellépése ezért nem a célzott hatásai miatt veszélyes, hanem főként az időzítése okán. Az általa önkényesen elgondolt új – és az embertől elidegenítő, a szeretetet kiiktató – Istenképpel épp akkor áll elő, amikor a háttérhatalom (az NWO – uralma kiépítéséhez) világszerte gerjeszti az elvakult vallási gyűlöletet, a türelmetlenséget, a keresztényüldözést, amelynek legvéresebb eszköze az iszlám radikalizmus. Mint a vízbe dobott kő gyűrűző hullámai, a politikai és ideológiai támadások egymást erősítik. ILARA fellépése is része ennek.

ILARA nem nemzetegyesítő, hanem szélsőségesen megosztó személyiség. Ahhoz képest, hogy minden szeretetvallást elvet, céltudatosan (és profi módon) felhasználja a keresztény egyház híveket megszólító (főként az érzelmekre ható) hagyományait. Ezekkel ILARA azt a hamis látszatot kelti, hogy az embereket az ő világvallása is (éppúgy, mint a kereszténység) a krisztusi szeretet jegyében és az üdvözülés céljával hívja magához. (Zarándoklat szervezése, szertartások, égi áldások, stb.) Valójában azonban mindez arról szól, hogy ILARA (az arcát tüllfátyol mögé rejtő) „Nagyboldogasszony” bullát hirdet a világvallások, a szentek és próféták stb. eltörléséről, megáldja az „igaz úton járókat” és megköveteli a „magyar nemzet szabadság alkotmányának” az elfogadását, ami a Szent Korona értékrendjével ellentétes világnézetén alapul. Ilarával a nemzeti összefogás esélye e miatt eleve kizárt, mert a Szent Korona és a történelmi alkotmányunk iránt elkötelezett magyarság soha nem fogadhatja el ezeknek az örök értékeinknek az elvetését. Aki a halálcivilizáció fenyegető összeomlásából a megmaradás kitörési útját keresi a magyarság számára, azt csak a Szent Korona hitet és célszerű cselekvést egyesítő védernyője alatt találhatja meg, mert a Szent Korona nemcsak egy évezrede sikeres államszerveződési modellünk, hanem – az etnogenezis bizonyítékai szerint – olyan misztikus személy, akinek a megtartó szerepe létezésünk óta meghatározza sorsunkat.

 

Szilaj Csikó

2021. augusztus. 18.

Vélemény, hozzászólás?