Gondolatok

Az első, hogy ne ártsunk!

Ma kaptam az alábbi írást az orvosi etika kérdésében. Ez utóbbi ugyanis ugyanúgy megkérdőjeleződött az oltások ügyében, mint ahogy a jogászi etika is így járt akkor, amikor nem emelte fel a szavát a hazai jogásztársadalom, amikor az állítólagos rendszerváltáskor nem tértünk vissza a történelmi magyar államok sorába. Vagyis mi jogászok hagytuk elveszni az évszázadok alatt kicsiszolódott alkotmányosság gyakorlatát és főleg annak evidenciáit! (evidencia szó jelentése: Nyilvánvaló igazság, bizonyosság, egyértelműség. Vagyis az evidencia egy olyan megkerülhetetlen tény, amely szinte kézzelfogható módon megtapasztalható igazság, amit nem is kell külön bizonyítani sem, hisz mindenki számára egyértelmű)

A Korona Igazsága megmutatkozik tehát abban is, hogy felhívja az orvosok és az egészségügyi dolgozók figyelmét arra, hogy a hippokratészi eskü, vagyis a primum nil nocere elv minden esetben érvényes számukra még akkor is, ha nem az ősi esküszöveget mondatták el velük, amikor doktorrá fogadták őket! Sajnos a mai világban ugyanis szinte minden egyetemen eltérnek, már az ősi szövegtől, pedig szerintem ebben is, éppen a hagyományt kellene ápolnia minden egyetemnek! Nem lenne szabad, pl. kihagyni ezt a mondatot sem: nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához.

S ugyanígy nem lenne szabad a jogászoknak sem megfeledkezni Werbőczy Istvánról, aki ezt írta a 3. § Az igazság pedig kétféle; tudniillik: természeti és törvényi. A természeti az az állandó és örökkétartó akarat, a mely, (amint előbb mondám) mindenkinek a maga jogát megadja. És e nélkül senkié sem lehet Istennek országa. Törvényinek pedig mondjuk a törvényt, mely gyakran változik, mely nélkül sem nemzetek, sem országok sokáig fönn nem állhatnak. Innen azt is, hogy valami igazságos, kétféleképen értjük: egyszer magánál a dolog természeténél fogva, a mit természeti jognak mondunk; máskor az emberek közt létesült valamely megállapodásnál fogva, a mit tételes jognak nevezünk.”

Nézzük hát az orvosi etika igazságát, amit a tételes jog is rejt, még ha nem is könnyen érthetően!

BG


OLTÁSOK –VAKCINÁK ÉS AZ ORVOSI ETIKA

Miért nem kötelezhetik az orvosokat akaratuk ellenére a jelenleg forgalomban lévő, valójában kísérleti stádiumban levő SARS-cov2 vírus elleni vakcinák beadására?

Elsődlegesen azért, mert amennyiben ezt megteszik velük, vagy ennek érdekében állásuk elvesztésével, vagy áthelyezésükkel, egyéb szankciókkal fenyegetik meg őket, ez kényszerítés, ami a btk. 195§   szerint büntetendő!

Másodsorban azért, mert az ilyen vakcinák beadása ellen jogosan tiltakozhatnak az Orvosi Kamara által 2012 –ben elfogadott, és hatályos Orvosi Etikai Kódex pontjaira hivatkozva

A Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V és kínai vakcinákra egyaránt fennáll, hogy csupán sürgősségi és ideiglenes forgalomba hozatalai engedélyt kaptak az Európai Gyógyszerügynökségtől , /de azt se mindegyik/ mivel kifejlesztésük még folyamatban van, a végleges engedélyezéshez szükséges idő nem telt el, emiatt az oltásbiztonság nem szavatolható, és a hatékonyságuk sem bizonyítható, az idő rövidsége, de a gyártók saját dokumentumai, javaslatai alapján sem !Továbbá erősen aggályos ,hogy a gyártók oldalán megtalálható oltási reakciók és mellékhatások nincsenek feltüntetve az NNK és az oltópontok által kiadott oltási beleegyezési nyilatkozatokban, de ezen nyilatkozatok tartalma sem egyforma az egészségügyi dolgozók és a lakosság esetében !

Nem csak etikai, de jogi oldalról is kifogásolható, hogy maga az mRNS technológia orvosilag kezelésnek számít, nem pedig vakcinának, ami védettséget kell adjon egy fertőző ágenssel szemben! Ez oka annak, hogy a gyártók is elismerik, a vakcinák nem védenek meg a vírussal szemben, a fertőzés elkapható és továbbadható!

Az Astra Zeneca vakciája ezek felett GMO-sejteket is tartalmaz, amiről semmilyen hatástanulmányt nem tudnak felmutatni, hogy a későbbiekben okozhat-e valamilyen genetikai károsítást a sejtekben! Semmi nem igazolja azt sem, hogy okozhat-e a későbbiekben rákos elváltozást a sejtekben, szövetekben?

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hu.pdf

https://humansarefree.com/2021/01/dr-david-martin-on-experimental-mrna-technology-this-is-not-a-vaccine-it-is-a-medical-device.html

A kísérleti jelleget igazolja a terjedelmes nyilatkozat is, az elmismásolt, általános mellékhatásokkal, amit ráadásul csak a Pfizer vakcinájára dolgoztak ki. Maga a nyilatkozat leginkább a részletes dokumentációra szolgál, mintegy „kiterjesztett 3. fázisként”, hogy utólagosan felderíthessék, milyen betegcsoportokra milyen hatással volt a vakcina, milyen reakciók és mellékhatások adódtak még, amikről csak így tudnak tudomást szerezni a gyártók. Soha, egyetlen oltás esetén nem kértek még ilyen részletes egészségügyi adatokat senkitől,- kivéve, ha klinikai kísérletben önként vett részt!  A tapasztalt mellékhatásokat a gyártók felé kell jelezni, arról adatkérés során az NNK információt nem ad ki, mondván, nincs ilyenekről tudomása ….

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/938/hozzajarulasi_nyilatkozat_pfizer_vakcina_beadasahoznnk_1223_eu_dolg.pdf

https://www.dpckorhaz.hu/oltopont/

https://drive.google.com/file/d/1KUH6…

Mindezekből megállapítható, hogy a biztonságosság feltételei sem állnak fenn, de a hatékonyság sem igazolható úgy, ahogyan azt a médián keresztül el akarják hitetni velünk

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccin-genique-essai-therapeutique-grande-echelle-vous-etes-le-cobaye

 

A jelenlegi információk szerint az orosz és kínai vakcinák engedélyezése az Európai Gyógyszerügynökség által még nem történt meg, ezért további biztonsági és etikai aggályokat is felvet ezek beadatása a lakosságnak.

Az itt felsorolt okok miatt az orvosok nem tudnak eleget tenni az esküjükben foglaltaknak, miszerint az ő feladatuk elsődlegesen az emberi élet és egészség védelme, nem pedig az ebben való károkozás ,-ezzel szembeni tiltakozásukat az Orvosi Etikai Kódex alábbi pontjaira hivatkozva tehetik meg :

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe1

 

 

Elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24 A törvény értelmében hatályba lép 2012. január 1-én

Az Orvosetikai Kódex az orvosetika írott szabályait rögzíti. A Magyar Orvosi Kamara őrködik az orvosi hivatás tisztasága felett, védelmezi a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat, elmarasztalja azokat az orvosokat, akik a szakma erkölcsi szabályait, és/vagy orvosi esküjüket megszegik.

Amit az Egészségügyi Törvény és más egészségügyi jogszabályok tiltanak, azt az Orvosetikai Kódex sem engedheti meg, amit kötelező érvénnyel előírnak, az alól az Orvosetikai Kódex sem adhat felmentést. Ha a jog és az etika nincs összhangban, az orvos feladata a jogszabályok betartása. Ugyanakkor különböző fórumokat felhasználhat, hogy a kifogásolt jogszabályt az orvos etikának megfelelően változtassák meg.

Az Etikai Kódex céljai, alapelvei, az orvosi hivatás alapvető törvénye

 

 • Az Etikai Kódex célja

 

 • Meghatározni az orvosi, fogorvosi (a továbbiakban együtt: orvosi) szakma hivatásrendi szabályait.
 • Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.
 • Őrködni az orvosi hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát.
 • Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat és elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.

(5> Rögzíteni a gyógyító-megelőző tevékenység során a betegekkel és a munkatársakkal való kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

 

 • Az orvosi etika alapelvei

 

 • Az élet és az emberi méltóság tisztelete.
 • Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani.
 • Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban.
 • A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete.
 • Az igazságosság.
 • A betegek fokozott védelme.

 

 • Az orvosi hivatás alapvető törvénye: az emberi élet tisztelete és védelme
 • Salus aegroti suprema lex esto.
 • Az emberi élet alapvetően a legnagyobb érték, amitől a többi érték függ.
 • Az orvosi hivatás célja az emberi élet védelme, annak fogantatásától haláláig.
 • Ha olyan végletes szituáció alakul ki, hogy élet áll élettel szemben, akkor az orvosi szempontból jobban védhető életet kell előnyben részesíteni a kevésbé esélyessel szemben.
  • Az Etikai Kódex területi hatálya a tag által Magyarország területén elkövetett etikai vétségekre terjed ki, személyi hatálya a kamarai tagokra terjed ki, rendelkezései megfelelően irányadóak nem orvosi, fogorvosi diplomával rendelkező kamara tagok számára is.

 

 1. 3. Az orvosi hivatás általános etikai követelményei

 

 • Az alapvető etikai normák maradandó, általános emberi, erkölcsi értékeken, évezredes hagyományokon alapulnak, nem függhetnek aktuális politikai gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Kívánatos, hogy az orvos megfeleljen az általános etikai normáknak, és ezt képes legyen egész életében gyakorolni.

 

 • Etikailag nem kifogásolható, ha az orvos szakmai vagy erkölcsi meggyőződése miatt

– a jogszabályok keretei között – nem vállal és nem végez bizonyos kezeléseket

 

 • A beteg jólléte mindenekelőtt: ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sérthetik.

 

 • Az egészségügyi ellátás nyújtása során a megértett tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének – a formális, jogszabályi kötelezettségek betartásán túl – úgy kell érvényesülnie, hogy az érintettek szakmailag valóban elfogulatlan információk birtokában hozhassák meg döntéseiket.

 1. 2.2. Kapcsolat a betegekkel

(3) Az orvos a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel vállalhatja el tudásának és tapasztalatának megfelelően, illetve tagadhatja meg az adott beteg ellátását azzal, hogy az ellátás megtagadása kizárólag valós, nyomós okon alapulhat. A vonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.

 

Az orvosnak meg kell tagadnia az olyan kezelést, amelyet jogszabály tilt.

 • Az orvos – az egészségügyi indokból alkalmazott jogszerű korlátozó intézkedések kivételével – nem működhet közre a hatósági kényszerintézkedések végrehajtásában abból a célból, hogy az intézkedés hatálya alatt álló személy ellenállását leküzdje, megtörje, azonban joga van a saját védelmét biztosító megfelelő óvintézkedésekhez.

(11) Ha az orvos azért nem vállalja valamely kezelés elvégzését, mert az erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, az adott kezelés elvégzését vállaló orvoshoz kell irányítania őt.

II.5 A betegek tájékoztatása

4) A tájékoztatás során az orvos a valóságnál súlyosabbnak nem tüntetheti fel a betegséget, de nem ígérhet olyan eredményt sem, amelyre az orvostudomány adott állása szerint semmiképpen nem számíthat.

 

 • Etikátlan, ha az orvos a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.

 1. 6 A tájékoztatáson alapuló beleegyezés

( 1 ) Az   érintettek   tájékoztatásával   kapcsolatos   jogszabályi   rendelkezések   vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.

( 2 ) A tájékoztatást csak olyan szakember adhatja, illetve a beleegyezés csak olyan szakember jelenlétében tehető meg érvényesen, aki kellő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő módon felvilágosítást adjon a kezelés lényegét, a kezeléssel elérhető előnyöket, a felmerülő kockázatokat és az esetleges alternatívákat illetően.

( 3 ) Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell – ideértve az előre nem látható következményekről, a nem kívánatos, illetve mellékhatásokról és az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.

11.8. Gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás

( 3 )Etikai vétség a nyilvánosság számára, kísérleti stádiumban levő szerekkel kapcsolatos mindennemű—tájékoztatás, különösen, ha ezzel bizonyos betegségek gyógyításának illúzióját lehet kelteni.

 

( 4) A  gyógyszerrel  kapcsolatos  tájékoztatás  során  nem  lehet  ismert  személyekre, testületekre – befolyásolási céllal – hivatkozni.

https://mok.hu/public/media/source/etikaiKodex/kodex141128.pdf

Szerző : „ A Korona Igazsága

Vélemény, hozzászólás?