Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A Nemzetegyesítők kiáltványa a magyar néphez a covid-terror okán

Évekkel ezelőtt megszületett az AJET munkája nyomán a magyar történeti alkotmányosságunk szerves jogfejlődése alapján az a modern ellenállási záradék, amelyet most a nemzetközi covid-terror okán szükséges minden magyar számára elérhetővé tennünk!

A kormány döntése, hogy beoltatja a 12 éves és a náluk idősebb gyermekeket, sőt a 14. évüket betöltött fiatalkorúak szülői beleegyezés nélkül is dönthetnek arról, hogy felveszik az oltást, ellentmond a WHO ajánlásának, sérti az ún. Gyermekjogi Egyezményt, az Oviedói Egyezményt, s az Európa Tanács januári határozatával is szembe meg, ráadásul a Teremtőtől kapott szabad akarat meggyalázása is!

A Nemzetegyesítő Mozgalom nem oltásellenes, ezért tiszteletben tart minden egyéni döntést, azonban ellen kíván állni minden hatalmi arroganciának, ami nem az önkéntes oltásfelvételt pártolja! Valójában azonban tudjuk, hogy a világméretű oltásőrület nem a hazai egészségügy és politika „találmánya”, de a gyógyszerlobbi és az általuk pénzpórázra fűzött politikusok teljesen elhibázott döntése.

 Az iskolai illegális oltási kampányok és a politikai döntések arra ösztönöznek engem, hogy kifejezetten megtiltsam, hogy akár engem, akár a családom bármely tagját ezzel a génmanipulációs vakcinával be akarjanak oltani! Eleve tiltakozom minden ilyen irányú rábeszélés, zsarolás, vagy nyílt vagy burkolt kényszerítés ellen. Akár gyermekem, akár saját részemre akarják az Istentől kapott szabad akaratom ellenére ránk erőltetni az oltást, úgy nem csak azonnali bírósági fellépéssel járjunk el mindenkivel szemben, akik – beleegyezésem hiányában – részt vesznek az oltásban, de azonnali alkotmányjogi jogos védelemre, büntethetőséget kizáró ellenállásra hívunk mindenkit az alábbi normák alapján!

122.§.

(1) A magyar nemzet ősi hagyománya alapján, ha bármelyik választott képviselőnk, a képviselők testületei, vagy maga az Országgyűlés tesz hazánk történeti alkotmánya, vagy a nemzet érdekei ellen, úgy örök időkre szabadságunkban áll, sőt kötelességünk annak ellenszegülni és ellentmondani anélkül, hogy jogsértést követnénk el.

[Indoklás: Erkölcsi szempontból a hatalom birtokával visszaélők felelősségre vonási hiányát nem pótolhatja az Istenre vagy lelkiismeretre hagyatkozás. Ahol a nép nem vonhatja felelősségre vezetőit erőszak nélkül, ott vagy hiányzik az alkotmányosság, vagy nincs igazi alkotmánybiztosíték.]

(2) A Magyar Nemzettest minden tagjának az 1222-ben kibocsátott Aranybulla szerint: „…szabad (…) a hűtlenség minden vádja nélkül ellenállni és ellentmondani.” a törvénytelen, alkotmányt sértő hatalommal szemben.

(3)  Az alkotmányt sértő hatalommal szembeni ellenállás e jogával élt a Magyar Nemzet a 18. század első évtizedében, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában, 1848-49-ben, s végezetül 1956-ban.

[Indoklás: A Magyar Nemzet sorsát 1990 óta irányító politikusok – pártállástól függetlenül – valamennyien, szándékosan vagy gondatlanul a romlás felé vitték az országot, és álságos népszavaztatással, választási csalásokkal, előnytelenül kényszerítették be Hazánkat az Európai Unióba, ami a Nemzet érdekeinek végkiárusításával egyenlő.]

(3) A Joghelyreállító Nemzetgyűlés – melynek összehívását ismét meghiúsító hatalmi tényezők esetén az AJET – kötelességének tartja, hogy a „Nemzetegyesítő törvényjavaslat” elfogadásával egy időben az idegen jogrenddel szembeni passzív ellenállásra szólítsa fel a Nemzettest minden egyes tagját, így ezért:

 Alkotmányjogi, jogos védelemre hívunk minden magyar állampolgárt!
(4) A magyar közjogi felfogás szerint ugyanis, a hagyományos magyar jogrend felforgatását célzó erőszak (pl. a pénzügyi vagy katonai megszállás), nem lehet jogos, de az illegitim – tehát a jogfolytonosságot törvénytelenül helyre nem állító, vagy az elnyomó, a népet kifosztó, alkotmányellenes – hatalom elleni szabadságharc mindig jogszerű!

(5) Mert az igaz jog nem köteles meghátrálni a hamis jogtalanság erőszakosságával szemben, hisz sem a törvénytelenség, sem a jogtalanság, jogot nem alapíthat!

A Covid elleni kísérleti vakcinák kötelező felvételére kötelező 449/2021.(VII.29.) kormányrendelet és egyéb munkaadói, vagy iskolai- egyetemi kényszerítések megtagadhatóak, mert:

 

1/-  Az Oviedói Egyezmény alapján senki nem kötelezhető, vagy kényszeríthető olyan gyógyszerkísérletben való részvételre, ahol nincsenek meg a „tájékozott beleegyezés” feltételei, és a kockázat- haszon tekintetében nem érvényesül a tudományos mérlegelés követelménye. Az ilyen kísérletbe való kényszerítés, vagy kötelezés kimeríti az emberiesség elleni bűntett fogalmát, ezért az erre kötelező vagy kényszerítő rendeletek keletkezésükre visszamenően érvénytelenek!

Nézzük mit ír a „tájékozott beleegyezés” fogalmáról az egyezmény!

tájékozott beleegyezés az egészségügyi ellátás, illetve orvosbiológiai kutatások során egy olyan folyamat, amelyben a beteg/páciens, törvényes képviselő megismeri az adott beavatkozás előnyeit, veszélyeit és ezek alapján dönt.
A jogszabályok értelmében az orvos köteles a pácienst/beteget illetve annak döntésképtelensége esetén a törvényes képviselőt tájékoztatni arról, hogy a tervezett kezelés, vizsgálat vagy kutatási programban való részvétel milyen kockázattal vagy hátránnyal járhat. A beteg/páciens, törvényes képviselő mérlegelheti a valószínű kockázatokat a valószínű előnyökkel szemben a lehetséges kezelés, teszt vagy kutatási célú vizsgálat során, és jogában áll azok elfogadása vagy visszautasítása. Kutatási célú vizsgálatok előtt a pácienseket szükséges arról is tájékoztatni, hogy a kutatás bármely stádiumában és bármilyen okból visszavonhatják beleegyezésüket, és ebből adódóan kár, megkülönböztetés nem érheti őket. A részvételi szándékot feltehetően befolyásoló információt tilos szándékosan visszatartani.

 

Álláspontom szerint a Btk. 143. szakaszát is kimeríti a helyzet, amibe kerültünk!

Emberiesség elleni bűncselekmény

  1. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként
  2. a) emberölést követ el,
  3. b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
  4. c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti,
  5. d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet,
  6. e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn,
  7. f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít,
  8. g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
  9. h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében.

Eddig a törvényszöveg, s vegyük már észre, hogy bűncselekményben vesz részt, aki a kísérleti vakcináknak valódi védőhatást tulajdonít, illetve azt állítja, hogy ezek valódi védelmet, sőt egyenesen immunitást adnak a Sars2Cov-vírusfertőzzéssel szemben!  Ilyen „védő hatást” a gyártók sem állítanak, sőt azért is íratnak alá az oltakozóval egy nyilatkozatot, hogy egyértelmű legyen a vakcina kísérleti jellege, s ne lehessen perelni a gyártókat az esetleges mellékhatások miatt! A gyártók szerint csak a súlyos megbetegedés ellen lehet hatásos, de azt is csak „vélhetően” szóval támasztják alá! Ugye milyen furcsa? Bevallják azt is, hogy az ideilenes és sürgősségi engedélyezés miatt lespórolták a toxikológiai vizsgálatokat és még az állatkísérleteket is, s bizony ezért nem ismertek a vakcinák közép és hosszú távú hatásai. Ráadásul el is szólták magukat itthon, de külföldön is a „szakértők”, s többen kijelentették: 2025-ig tart az emberkísérlet rajtunk.

Jó lenne, ha alaposan elgondolkodna mindenki azon, hogy a történeti alkotmány egyik alapelve, vagyis a jogok és kötelezettségek egyensúlya okán bizony számon-kérhető minden, amit elkövetünk embertársaink ellen. S nem csak a másvilágon! Aki megértette a kiáltványunk lényegét az tegyen is azért, hogy a gyerekeket most ne akarják oltani, hiszen róluk sokáig azt mondták, hogy rájuk nem veszélyes a Covid nevű biofegyver. Ha nem teszünk semmit akkor magunkra vessünk, ha a mi gyerekeinket és unokáinkat is GMO-vá változtatják! Ezt akarjuk? NEEM? Akkor szerveződjünk végre!!

2021-09-17

Nemzetegyesítők

Vélemény, hozzászólás?