Magyarok Szövetsége
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Jegyzet

Volt egyszer egy MSZ mozgalom? Vagy van is?

dr. Bene Gábor írása

Országszerte több ezer (csúcspontjain, a bösztörpusztai találkozókon, a Magyarok Országos Gyűlésein több tízezer!) építő szándékú, felelősen gondolkodó és a jövőért cselekedni akaró embert mozdított meg, ragyogó közös célokkal. A Magyarok Szövetsége 2000-es évek végén született, a 2010-es évek elején még pár évig működött, ma már csak egyes helyi közösségei maradtak egyfajta utódszervezetekként.

Miért fontos nekünk ma is az MSZ?

Mert nem jobbos, se nem balos, se nem liberális irányt fogalmazott meg a hazánknak, helyette egy olyan minőségi ugrást, amire égető szüksége lenne nem csupán Magyarországnak, hanem a bolygó minden országának, ha szeretnénk egy az Emberhez, a Földhöz és a világunkban uralkodó Természeti Törvényekhez méltó életet élni. És egyáltalán ha szeretnénk a földi létünket fenntartani! A gyors ütemben bekövetkező teljes pusztulás helyett.

Mert alulról szerveződött, és benne volt a magyar emberek valódi szíve-lelke-akarata-tudása, átmenetileg megszüntetve a több évtizedes szakadékot, ami a magyar társadalom és az országot vezető, látszólag egymásnak feszülő, de valójában ugyanazon érdekcsoportok által kézben tartott pártok, politikusok között tátong. A hangunk ugyanis eljutott a vezetőkig, és volt is hatása…

Mert megmutatta, hogy a társadalmi önszerveződés ereje igenis képes jó irányba terelni a döntéshozókat. Amikor is a különböző pénzemberek, érdekcsoportok lobbija mellett (helyett!) végre megjelenik a Helyi Közösségi Érdek!

Mi is a Magyarok Szövetségének célja…..

1. A történeti alkotmányra alapozott közjogi és államrendszer létrehozása. (Az Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat elméletben megcsinálta, csak önszerveződő gyakorlat kell még hozzá!)

2. Nemzetegyesítés. A magyar nemzetnek mindenki tagja, aki (sorsközösséget vállalva velünk) magyarnak vallja magát, függetlenül lakhelyétől, és részére a magyar állampolgárságot – később meghatározandó feltételek szerint – meg kell adni. Az elszakított nemzetrészek képviselőinek bevonása a nemzetet alapvetően érintő döntésekbe. (Kezdjük el a saját településünkön kaláka-csoportokkal!)

3. Kisebb, két kamarás parlament létrehozása. A választójogi és népszavazási eljárás reformja, a csalás lehetőségeinek kizárása. Meghatározott időre és programmal megválasztott képviselők láthassanak el csak népképviseletet, helyi és országos szinten egyaránt. A képviselők vállalják a felelősséget tetteikért, legyenek felelősségre vonhatók, visszahívhatók. (2 csoportunk követel visszahívhatóságot?)

4. A nemzet hosszú távú céljait szolgáló nemzeti vagyonelemek közösségi tulajdonba vétele, közösségi tulajdonban tartása.

5. A nemzet érdekein alapuló önálló magyar külpolitika.

6. Helyi és közösségi pénz használata lehetőségének megteremtése, a Nemzeti Bank alárendelése a népképviseleti szerveknek.

7. Az államadósság összetevőinek felülvizsgálata, jogosságuk megállapítása, a megszüntetésükre, illetve átütemezésükre vonatkozó tárgyalások megkezdése. (Keresd a Tradíció és Innováció c. füzetet!)

8. A jogok és kötelezettségek arányának helyreállítása. Visszaélésszerű joggyakorlás tilalma, rendeltetésszerű joggyakorlás kötelezettsége.

9. Közös felelősségvállaláson alapuló magyar honvédelem megteremtése. A magyar katonák jöjjenek haza, a külföldiek pedig menjenek haza.(Köztisztséget csak önkéntesen bevonuló kaphat utána!)

10. Átlátható közpénz-kezelési rendszer létrehozása, a visszaélések szigorú büntetése. A tisztességtelenül megszerzett vagyonok felülvizsgálata, és a kárpótlásokból, privatizációból kimaradtak anyagi-erkölcsi jóvátétele.(Elszámoltatási Vizsgálóbíróság pártonkívüliekből!)

11. Az ésszerűtlen nagyberuházások felülvizsgálata.

12. A köztájékoztatás minőségi követelményeinek megfogalmazása és nemzeti érvényesítse.(Nemzeti MédiaTanács=18 pártonkívüli sorsolva)

13. Az állam és az önkormányzatok közjogi és gazdasági egyensúlyának megteremtése, az önigazgatás lehetőségeinek növelése. (A vármegye választotta, pártonkívüli alispán a helyi autonómia feje!!)

Önkormányzati rendvédelmi szervek felállítása (vadőr, halőr, mezőőr, csendőr). (A határvédelemhez pedig szigorúan aknazár, élő erő nélkül!)

14. A népi hagyományokra is támaszkodó oktatási program az oktatás minden szintjén. A nemzeti jelképek és a hagyományok védelme. A léleképítő művészeti alkotások támogatási rendszerének kidolgozása. Az egyházak társadalmi súlyának helyreállítása. (Nemzeti nevelés kell!)

15. A családok védelme, a közösségek újrateremtésének ösztönzése.

16. Nemzeti egészségügyi és nyugdíjrendszer kialakítása, segélyezési gyakorlat reformja.(Tisztességes bér és munka:„hálót adjunk, ne halat”!)

17. A földdel teremtő munkát vállalók földhöz juttatása a földalapból, közbirtokosságok visszaállítása (Közbirtokos tudat lenne az első lépés!)

18. Programadás az állás nélküliek számára – a helyi erőforrásokra alapozott munkahelyek megteremtésével boldogulás helyben, térségi illetve kistérségi továbbképző központok felállítása (átképzések, pl. népi mesterségek, biogazdálkodás, stb.). (Védelem a bioterror ellen!)

19. Találmányok, kutatás-fejlesztés kiemelt támogatása, a gyakorlati megvalósítás segítése. A feldolgozó termelőüzemek, magyar tulajdonba kerülésének ösztönzése.(Kisgazdaságokat támogatni nagybirtok helyett)

20. A magyar termékek elsődlegessége, forgalmazásának segítése. A kereskedelem magyar kézbe vételének elősegítése.(Hangya Szöv.minta)

21. Minden tevékenységben az élő környezettel való összhangra törekszünk. (Hiszen Magyarország valójában egy „öko-királyság”!)

A Magyarok Szövetsége várja azon szervezetek, személyek jelentkezését, akik a fenti célokkal egyetértve, az ország újjáépítésében, az élhető Magyarország megteremtésében velünk összefogva, a fennálló hatalmi berendezkedéstől, politikai pártoktól függetlenül részt kívánnak vállalni.

Célunk, hogy felderítsük hazánk állapotát, meghatározzuk a nemzet jövője szempontjából legfontosabb lépéseket, munkacsoportokat hozzunk létre ezek kidolgozására, új alapokra helyezett népképviseleti és információs rendszert állítsunk fel, és a szükséges lépéseket megtéve évente országos gyűlést hívjunk össze, ahol beszámolóink mellett közösen vitatatjuk meg jövőnket.

Hiszen mind több és több emberben ébred fel az igény az ország sorsának megváltoztatása iránt. E váltás békés megvalósításának érdekében, egyik eszközeként jött létre mozgalmunk, a Magyarok Szövetsége.

Mert mindezen hatásai miatt a magyar sajtónak sikerült teljes mértékben elhallgatnia, a gyökeres változásoktól félőknek pedig végül sikerült szétvernie és leépítenie. Így végül sokakhoz el se jutott a híre és a nagyszerű kezdeményezései.

CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL, TETTEKKEL FOGUNK ELŐRE JUTNI!

Várjuk akik szeretnének az MSZ-ben dolgozni, részt venni a közös munkában,….. akik még bíznak Magyarország jövőjében. Nem tartozunk semmilyen párthoz, politikai csoporthoz.…feladatként határoztuk meg a következőket:…

-Az MSZ országos tagságának bővítése, megyei csoportok toborzása, összefogása. A határon túliak megkeresése, megszervezése.

– Önellátás, önfenntartás, gazdaság, agrárium megsegítése, talpra állítása, újjáépítése, érdekvédelme.

– Önvédelmi csoport felállítása, koordinálása.

– Szakrális, gyógyító csoport megalakítása.

– Jogi, alkotmányozó csoport, képviselet felállítása.

– Olyan civil felkészült szakemberek csoportjának létrehozása akik egy esetleges kétkamarás parlamenti kormányzásban részt tudnak venni.

Egyenlőre ezeket a célokat tűztük ki.

Várjuk az olyan jelentkezéseket, akik tudnak, mernek tenni, TEVÉKENYEN /nem fotelból írogatva, szájkaratézva/ a jobb jövő érdekében.

Várjuk azok jelentkezését, minden MSZ szimpatizánsnak.

Tisztelettel: Jakubek Tibor

/ onfentartas@gmail.com /06 30 9956250

Bene Gábor hozzáfűzése: (drbenegabor@gmail.com, 06703603595)

A Jogi, alkotmányozó csoport felállítása szükségtelen, hiszen mi már elvégeztük a feladatunkat, s a történeti alkotmány elvei alapján kidolgoztuk

azon államnak a jogrendjét, amely a történelmi Magyar Államokkal igazság alapon jogfolytonos, de rugalmasan alkalmazkodik a mai modern élethez.

Ennek megvalósításához azonban a Nemzetegyesítés kell – ami a második pontban szerepel – s először a csonka hazában, kell a szellemi kalákákat megszervezni! Ehhez kellene csatlakozni úgy, hogy nem szájkarate, fasbukk kommentek, vagy hasonlók, hanem össze gyűjteni helyben a tenni akarókat, nem országosan, hanem lakóhely szerint szellemi-gazdasági-önvédelmi kalákákat alakítani, s ha erős a kör, akkor belefolyni az önkormányzatiságba!

VISSZAHÍVHATÓ, ERKÖLCSÖS KÉPVISELETET MINDEN FALUBAN!

Nem tartozunk semmilyen pártpolitikai csoporthoz.…feladatként nem határoztuk meg semmit, csak javasoljuk, hogy ezek közül válassz!

1/Az MSZ – mint egy laza nemzeti szövetség – arra biztat, hogy otthon (ahol laksz) teremtsd meg az egymást segítő közösséget, tagságát bővítsd, de ne akarj rajtuk uralkodni, hanem az ősi mellérendelés jegyében legyél őrzője az értékrendnek!

2/A megyei csoportok toborzása, összefogása csak akkor szükséges már, ha elég erős a helyi közösség, és nincs köztetek olyan elesett személy akin segíteni kell! A határon túliak megkeresése, mehet ezzel párhuzamban!

3/ Önellátás, önfenntartás, gazdaság, agrárium megsegítése, talpra állítása, újjáépítése. Érdekvédelme eleinte úgy, hogy nem vásárolsz semmit multiknál és ha lehet nem használod a kártyát, készpénzzel fizetsz az egészséges, hazai földön termett (gyümölcs, zöldség, hús) árúért, ami beltartalmi értékében jó!

4/ Ha szükséges és van rá jelentkező, önvédelmi csoport felállítása, segítése.

5/ Szakrális, gyógyító csoport megalakítása.

6/ Olyan civil felkészült szakemberek csoportjának létrehozása, akik egy esetleges kétkamarás parlamenti kormányzásban részt tudnak venni. Mert csak alulról szerveződve tudjuk ismét a nemzet irányítása alá hozni a központi hatalmat, amely ma sajnos kiszolgálja az idegen erőket, érdekeket!

Egyenlőre ezekből a célokból ajánljuk megvalósítani azt, amire van ember!

Várjuk a helyi kaláka közösségek jelentkezését, akik tudnak, mernek tenni, a jobb jövő érdekében. drbenegabor@gmail.com (de inkább csak hívj!)

Jelentkezzetek ha megakadnátok, mert megyek segíteni! 70/360 3595

Vélemény, hozzászólás?