Hírek

„Ennek nincs helye a pályán” – A Nemzetegyesítő Mozgalom csatlakozik az MVSZ álláspontjához

A Nemzetegyesítő Mozgalom csatlakozik az MVSZ álláspontjához a miniszterelnök nyilatkozata kapcsán, mert valóban nincs helye a térdelésnek, de a rasszokra jellemző bűncselekmények eltitkolásának sincs, ám erről valahogy mindig megfeledkezik a pártpolitikai elit és a pénzpórázon tartott média is!  

Nem csak azért nincs helye a térdelésnek a pályán, mert a magyarság soha nem gyarmatosított, nem irtotta ki az őslakókat egyetlen földrészen sem, de nem hurcolt el soha rabszolgának sem afrikaiakat, sem zsidókat, sem cigányokat, de oláhokat és tótokat sem! Sőt a magyarság által befogadott ún. hungarusok kifejezetten beilleszkedtek az értékteremtő nemzet tagjai közé! Hiszen hungarus volt ismereteink szerint pl. Zrinyi Miklós, Damjanics János, Semmelweis Ignác, Petrovics István (Petőfi édesapja), Aluich Lajos, Poeltenberg Ernő, stb.

Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy a hungarus értékrendet olyan sok hozzánk érkező etnikum is magáévá tette és így önként a nemzetünk tagjává lehetett, s nem éreztette itt vele senki, hogy hazátlan, amit állítólag a románok értenek a „bozgor” szó alatt. Ez utóbbi kifejezést azokra a székely-magyarokra használja ma is az ellenünk uszított szélsőségesen román nacionalista réteg Erdélyben, akik nemhogy nem őslakók itt a Kárpát-medencében, de kifejezetten nekünk köszönhetik a kultúrájuk egy jelentős részét, hiszen az első román nyelvű könyvet nem Bukarestben nyomtatták, hanem Kolozsvárt és Lorántffy Zsuzsanna jóindulatából. Sőt még azt is hozzá teszik a rosszabb románok, hogy „om fara tara”, ami földnélküli férfit jelent. Ám el kell ismerni, hogy voltak és vannak olyan oláhok is, akik jó románként sem magyarellenesek, mert maradt tudásuk még arról, hogy mit is jelentett hungarusnak lenni a magyarok között! Sőt ki kell mondanunk azt is, hogy léteztek/léteznek cigány hungarusok is. Szülővárosomban áll annak a kitűnő cigány-nótaszerzőnek a szobra, akiről hazánkban rádiót is neveztek el. Kíváncsi lennék, hogy mit szólna Dankó Pista a térdeltető Nyugat-Európához? Persze mi sem vagyunk hibátlanok, mert bizony nagy a magyarság felelőssége pl. Puczi Béla esetében. Sajnos ez az igazság! Puczi a marosvásárhelyi magyarok elleni atrocitás cigány hőse, akit sajnos nem kezelt az érdemei alapján a pártpolitikai magyar vezetés, hiszen hajléktalan lett Budapesten, holott a románok által 1990 márciusában vasrudakkal megtámadott magyarokat védő hidegvölgyi cigányok egyik vezéralakja volt. Vagyis igazi hungarus volt Béla, aki minden esetben magyarnak és cigánynak vallotta magát. Sajnos 2009-ben elhunyt, így a kormányváltás után Balogh miniszter úr csak az özvegyének tudta átadni 2010-ben a posztumusz Petőfi emléklap a helytállásért nevű elismerést. Ez esetben mi magyarok szégyenkezhetünk, hogy felelőtlen kormányzatunk volt 2010-ig, hisz amikor hazánkba menekült és védelmet kért tőlünk a marosvásárhelyi magyarok egyik megmentője, aki menekült a román hatóságok bosszúja elől, nem adtuk meg neki gyorsan a kért po­li­ti­kai me­ne­dék­jo­got. 1992. ja­nu­ár ele­jén a me­ne­kült­ügyi hi­va­tal­ kö­zöl­te ve­le, hogy ké­rel­mét el­uta­sí­tot­ták, 15 na­pon be­lül el kell hagy­nia Ma­gya­ror­szá­got. Ám az újabb kérelmével és újabb dokumentumokat beadva, az el­já­rás újra­kez­dődött.  Má­jus ele­jén meg­kap­ta a me­ne­kült­stá­tust, ami azonban nem járt támogatással, pedig lakni azért kellett volna neki valahol. Így 1993-ban út­le­ve­let vál­tott és Fran­ci­a­or­szág­ba emig­rált, s ott pró­bált me­ne­kült­stá­tust sze­rez­ni, de ki­uta­sí­tot­ták. Vissza­tért Ma­gya­ror­szág­ra, ahol már a rep­té­ren vár­ta a rend­őrség. Kö­zöl­ték ve­le, hogy 30 na­pon be­lül el kell hagy­nia or­szá­got. Ezután Magyarországon bujkált, s csak feketén tudott dolgozni, s egy rendőri igazoltatás során értesült, hogy már egy éve meg­kap­ta a me­ne­dék­jo­got. Ezt követően, az 1990-es évek vé­gétől dolgozott a Roma Sajtóközpontnál, ám nagyon szegényen és hajléktalanul halt meg 2009-ben.

A Nemzetegyesítő Mozgalom posztumusz tiszteletbeli tagjává emelte 2021-ben, s arra kérte a miniszterelnököt, hogy hasson oda, hogy az egyetem diákszállóját Szegeden nevezzék át a hazaáruló és bolsevik kém Károlyi Mihályról a magyarokat megsegítő Puczi Bélára! Legalább jelképesen tegyük jóvá azt hibát, amit elkövettünk egy valóban bátor és cselekvő hungarussal szemben!

Most viszont arra is szükséges lenne végre kitérnie minden hazai pártpolitikusnak, hogy a hozzánk betelepült minden náció nagyobb része valójában befogadott és megbecsült vendég volt. Hiszen önkéntesen jöttek hozzánk, így nekik is meg kell megfogadni Orbán Viktor szavait: „vendégként illene a magyar szokásokat és hagyományokat tiszteletben tartani”!

Ám ez nagyon nem teljesül! Sőt napjainkban a folyamatos lejáratásunkban sündörögnek sokan és a magyar etnikum ellen elkövetett, kifejezetten rasszista alapú megkülönböztetésben, valamint erőszakos bűncselekményekben nyilvánul meg ez Kárpát-medence szerte. Itthon csak a legutóbbi, egyébként szintén teljesen agyonhallgatott monori esetet figyelembe véve arra kérjük az MVSZ vezetését és a miniszterelnök urat is, hogy hassanak a törvényhozásra, a bűnüldöző szervekre a felderítés és ítélkezési lehetőség kapcsán. Sőt a tudatipari médiára is, hogy hozzák nyilvánosságra azokat a cselekményeket, amelyek a hírhedt, s a magát baráti körben zsidónak nevező Barangó által kimondott óhajtása óta egyre inkább terjed negatív mintaként. A hírhedté vált mondata szerint: „legszívesesebben minden keresztényt megölnék” – ám ez a magyarok elleni olyan gátlástalan bűncselekményekhez vezetett, mint pl. az olaszliszkai lincselés. Sajnos a vérengző filmek, primitív celebek és a média hírek adták akkor és adják ma is az erősebb mintát azoknak, akik azon lógnak!

Csak a 2007 és 2010 közötti Magyarországon, tényszerűen elkövetett 572 emberölésből több mint 150-et, azaz 26%-ot biztosan cigány származásúak követtek el, akik ezeket a negatív erkölcsi mintákat komolyan is vették, s a „megélhetési bűnözés” kategóriáját kijelentő primitív belügyér is rátett erre egy lapáttal. Ám a gyilkosságok száma biztosan több a fentieknél, hiszen soha semmilyen statisztika nincs ezekről az esetekről, sőt a média kifejezetten agyonhallgatja az ilyen elkövetők által véghez vitt cselekményeket. Pedig ez nem szolgál mást, mint az elkövetők bátorítását és az áldozatok lenézését.

Ezekből a borzalmas kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságokból – ami 150 eset – csak évente néhányat emelnék ki példaként azért, hogy felhívjam a figyelmet arra a veszélyre, ami a befogadottak közötti bűnözők és a Kárpát-medence naiv őslakói – vagyis az államalapító ősnyelv népe között feszül.

Hangsúlyozom: nem a cigányság ellen akarom hangolni közvéleményt, hiszen csak is bűncselekményeket vettem át a Szent Korona Rádió honlapjáról, viszont minden becsületesen dolgozó cigánynak, de bármely más etnikumnak is tiszteletem, ha betartják a miniszterelnök szerinti „magyar szokásokat”, s főleg hazánk törvényeit!!!

Nézzük akkor a bűncselekményeket, amelyek nem megfelelő módon ütötték át a médiaelhallgatás falát!

2006:

Október 15. Szögi Lajos földrajz-biológiatanárt Olaszliszkán, önuralomhiányos cigányok minden ok nélkül, agyonverték a kocsiban ülő két kisgyermeke szeme láttára.

Október 16. A brutális olaszliszkai gyilkosság után újabb halálos áldozata lett a cigányterrornak. Bácsalmáson rugdosott halálra két fiatalkorú egy 44 éves magyar férfit, aki olyan súlyosan megsérült a bántalmazás következtében, hogy másnap a kórházban meghalt.

Október 17. Az olaszliszkai lincseléshez kísértetiesen hasonló tragédia történt egy jászberényi fiatalemberrel. Őt Tiszacsegén verték halálra a helyiek, mert feldühödve vették tudomásul, hogy a 22 éves áldozat egy csegei lánnyal beszélgetett.

November: Egy cigány vadállat részegen, egy baltával a kezében tört be egy 88 éves egyedülálló asszony házába Gadnán. Amikor az idős nő észrevette, a férfi többször fejbe verte a baltával, majd lehúzta a ruháját, és megpróbálta megerőszakolni. Az asszony még élt, próbálta elrúgni magától a szörnyeteget, amely viszont többször a combjára ütött a baltával, gyakorlatilag levágva azt, közben kinyomta a szemét, széthasította a fejét és késsel összeszurkálta a testét. Egy asztali rádiót, egy elemlámpát és egy rádiós ébresztőórát zsákmányolt, összesen kilencezer forint értékben. Ezeket hazafelé eldobálta és összetörte.

2007:

Február: Falra szegezte, parázzsal égette szomszédait két cigány nő, az egyik áldozat a kínzásokba belehalt.

Március: Elitta segélyét, majd bánatában agyonvert egy férfit a 26 éves cigány Polgáron.

Március 27. Egy 17, egy 19 és egy 20 éves cigány gyilkolt meg egy 80 éves férfit az otthonában, Szekszárdon. 300 forintot és egy óraszíjat vittek el tőle.

Április 9. Egy 99 éves nénit gyilkolt meg egy 19 éves cigány, húsvét hétfőn Bakson, majd egy tárggyal a hüvelyébe hatolt.

Június 25. Nem kapott egy szál cigit, ezért szúrta agyon az áldozatát Újpesten a 23 éves cigány nő 9 hónapos terhesen.

Július 27. Örömlányt gyilkolt egy cigány strici Nagyrécsén.

Augusztus 4. 98 éves bácsit gyilkoltak meg ketten, miközben betörtek hozzá.

November 11. Egy 15 éves barna fiú ölt meg betörés közben egy 93 éves asszonyt Szalonnán, a saját házában.

November 24. Pénzt akart szerezni, ezért nyakon szúrt egy 58 éves nőt egy cigány Békés városában.

December 1. Félholtra verték, majd megetették a malacokkal az 59 éves férfit Kömlőn

2008:

Január 20.  9 fejre mért ütéssel és 12 késszúrással gyilkolták meg a gadácsi géptelep őrét két traktorért. A 20 és 28 éves elkövető az áldozat holttestét gázolajjal lelocsolta, majd felgyújtotta.

Február 6. Három tinédzser lopott, majd vert meg egy 67 éves férfit tarnabodi házában unalomból. A férfi belehalt sérüléseibe.

Március 13. Fejszével verte halálra ivócimboráját Eperjeskén a cigány férfi.

Március 25. Szívinfarktust kapott az idős férfi, amiért folyamatosan kirabolták a házukat Miskolcon.

Április 19. Betörtek, majd meggyilkolták 69 éves áldozatukat Vásárosnaményban.

Május 8. Halálosan megsebesítette egy kölcsönös „késpárbajban” társát egy férfi Vizsolyban.

Május 22. Az utcán szúrt mellkason egy férfi egy másik férfit Jászladányban, aki a helyszínen életét vesztette.

Június 13. Megvertek egy nyugdíjas férfit Zagyvarékason a saját házában, aki a kórházba szállítást követően meghalt.

Szeptember 29. Belehalt sérüléseibe az a 24 éves férfi, akit egy családi vita közben lábon szúrt egy 14 éves fiú Sárospatakon.

Október 9. Megvertek ketten egy férfit egy bogyiszlói kocsma mellett, aki 6 nappal később belehalt sérüléseibe.

Október 14. Egy 16 és egy 20 éves cigány rabolt ki és vert agyon egy idős férfit Tatabányán a Galla-patak partján.  A férfi próbált védekezni, de folyamatosan ütötték és még egy 1 kg-os kővel is fejbe dobták.

Október 17. Brutális kegyetlenséggel gyilkoltak meg egy középkorú férfit Ácson.

November 3. Ketten meghaltak Nagycsécsen, miután Molotov-koktélt dobtak, valamint rálőttek a házukra az uzsorások.

November 12. Jászberényben betörtek, majd megkötözték, agyonverték és kirabolták az 55 éves férfit. Az elkövető egy fiatalkorú fiú és két felnőtt büntetett előéletű társa.

November 16. 120 km/h-val száguldozott Szolnokon jogosítvány nélkül, ittasan a cigány, aki halálra gázolt egy 16 éves fiatal fiút.

November 20. Ellopták a kábeleket és az akkumulátorokat a vasúti átjárótól Gödöllőnél, emiatt ölte meg a vonat a hibás sorompón áthaladó 42 éves férfit és 8 éves kislányt.

November 24. Megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves kiskunlacházai lányt 6 cigány.

November 30. Monoron egy családi ház udvarán ölt meg egy 80 éves asszonyt egy 23 és egy 33 éves férfi, majd elvitték a házból az értékeket.

December 4. Meggyilkolták Hamela Pétert, az Alkokolica basszusgitárosát Pesterzsébeten. Pénzt követeltek tőle az utcán, nem adott, ezért azonnal leszúrta 13 és 16 éves támadója.

December 18. 100 forintot buktak a játékgépen, dühükben halálra késelték az idős férfit egy Bosnyák téri kocsmában.

December 21. Idős asszonyt vertek agyon a saját pártfogoltjai Balmazújvárosban.

December 26. Egy 35 éves női holttestet találtak egy Ráckeve külterületén lévő szeméttelepen. Kirabolták, levetkőztették és meggyilkolták.

December 27. Késsel ölte meg 8 éves nővérét 4 éves öccse egy pénztárca miatt Alkéren.

2008 ősze és 2009 tavasza között Budapest peremkerületeiben 12 esetben tört be egy 6 fős ároktői banda 70 fölötti idősökhöz. Az áldozatokat az ajtó berúgása után agyba főbe verték, nehéz bútorokat borogattak rájuk, majd megkötözve otthagyták a magatehetetlen nyugdíjasokat néhány esetben a “mire reggel lesz, úgyis megdöglesz” elköszönéssel. Az áldozatok közül ketten vesztették életüket, a többiek “csak” súlyos sérüléseket szenvedtek.

2009:

Január 5. Öt almáért és teasüteményért ölte meg a 86 éves nőt a 25 éves férfi Tiszaroffon.

Február 8. Megvert egy 55 éves férfit Mályi községben egy cigány csoport szórakozásból, aki kórházba szállítása után meghalt.

Február 24. Meg akarta erőszakolni idős áldozatát a cigány Hódegyházán. Nem hagyta magát, ezért megölte és a felfűtött kemencébe rakta.

Február 8. A veszprémi kézilabdást Marian Cozmát szíven szúrták egy veszprémi szórakozóhely előtt. A Veszprém és a Román válogatott beállósa társaival egy gyermek születését és egy születésnapot ünnepelt, amikor kitört a verekedés. Két csapattársát, aki próbált a segítségére sietni, súlyosan megsebesítették. Pešićet vesén szúrták, emiatt egyik veséjét ki is kellett venni, Vilovski a vállán vitte el a kórházba. Šešumot fejberúgták, arccsonttörést szenvedett.

Február 23. Sörétes puskával gyilkoltak meg egy 28 éves cigány apát és 5 éves kisfiát a szintén cigány bűnözők, miután felgyújtották az áldozatok házát.

Június 6. Egy ócska kerámiabögréért gyilkolta meg 54 éves szomszédját a veszélyes fertőző betegségben szenvedő 33 éves cigány.

Június 11. Egy 37 éves nő holttestét találták meg Budapesten egy pincelakásban. A nő cigánygyilkosság áldozata lett.

Június 13. Kilökték a kalauzt a cigányok a kisvasútból Buj és Herminatanya között, aki a vonat alá esett és meghalt.

Június 20. Meggyilkolta 18 éves békéscsabai ex barátnőjét a tiszapüspöki cigány.

Július 30. 78 éves idős asszonyt vert meg 3 cigány fiatal Isaszegen betörés közben. Az asszony pár nap múlva belehalt a sérüléseibe.

Augusztus 6. A cigányok autójában közúti ellenőrzés során egy holttestet találtak, a házkutatás során még több holttest került elő a kútból. Mindegyik áldozat idős ember volt.

Szeptember 4. Ittas állapotban lévő csepeli cigányok agyonrugdostak egy 52 éves férfit. Az áldozat a közértes nőn segített, mivel a romák belekötöttek a kis borválaszték miatt. A férfi kómába esett majd a kórházban meghalt.

Szeptember 17. Két cigánygyerek (12 és 13 éves) ölt meg egy 53 éves férfit Buzitán.

November 16. Felsőzsolcán az esti órákban agyonrugdostak egy 34 éves magyar férfit.

2010:

Január 16. Egy 77 éves oroszlányi asszonyt ölt meg két cigányfiú (18 és 19 évesek). Miután a nő meghalt, a 13 és 18 éves lány tettestársaik segítettek felforgatni a házat, ahol végül nem találtak semmi értékeset.

Január 19. 92 éves nőt vert meg és rabolt ki egy cigánybanda Ózdon. Az idős hölgy a kórházban belehalt sérüléseibe.

Február 8. Nyolc késszúrással végzett magyar származású ügyvéd férjével a cigány nő szerelemféltésből Berettyóújfalun, miközben neki már két másik férfival is volt kapcsolata. Miután megölte a férfit, lelocsolta gázolajjal és felgyújtotta.

Február 25. Mint sok másik ügynél, a sajtó hallgatásának ellenére került köztudomásra, hogy cigányok gyilkoltak meg és daraboltak fel egy debreceni testneveléstanárt.

Február 27. Egy 66 éves ceglédi asszonyt találtak holtan otthonában, akit nem elég, hogy kiraboltak, levetkőztették meztelenre, megerőszakolták, majd megfojtották.

Március 4. Késsel, baltával támadtak egy családra Porcsalmán (egy többszörös gyilkos vezetésével), ahol az áldozatok közül a családfő a helyszínen meghalt. Mind az elkövetők, mind az áldozatok cigányok voltak.

Április 20. Hajléktalan férfit vert meg Szolnokon egy néhány fiatal cigányból álló kéregető banda. A férfi belehalt sérüléseibe.

Április 27. Egy részeg cigány saját házában gyilkolt meg egy 83 éves asszonyt.

Május 12. Egy 17 éves cigány nő lökött ki egy 16 éves magyar lányt a tizedik emeleti erkélyről Miskolcon.

Június 4: Szelei úti otthonában gyilkolta meg a 89 esztendős B. Sándort két cigány fiatal.

Június 21. Több hónapnyi kínzás után elhunyt egy lány, akit 4 battonyai cigány tartott fogva.

Június 19. Agyonvert egy 69 éves férfit egy 19 és egy 23 éves fiatal, az idős úr soltvadkerti házában. A cigányok azt az embert gyilkolták meg, aki munkát adott nekik és többször segített rajtuk. Miután megölték és kirabolták, ellopták az autóját és pár km múlva nekimentek egy fának.

Június 20. Ajkán egy betörés során a ház tulajdonosára pokrócot dobtak, majd összeverték és összeszurkálták a cigányok. A házból egy kanna bort vittek magukkal. A 62 éves áldozat a kórházban belehalt sérüléseibe.

Július 23. Szabálysértés miatt akarta megállítani a BMW-t a rendőr Budapesten, de amikor az autó megállt és a rendőr kiszállt, a cigány sofőr hátramenetbe kapcsolt és halálra gázolta az intézkedni próbáló járőrt.

Július: Egy sorozatgyilkos cigánybanda gyilkolt meg egy 22 éves, feltehetőleg októberben pedig egy 17 éves fiút. Egy fiatal lány maradványait is megtalálták a rendőrök. Egy másik fiatal lányt fogvatartottak, kínoztak, és meg is erőszakoltak, ő életben maradt.

Lassan 10 éve történtek ezek az események és ahogy az elején említettem ma is történnek ilyenek. Valami miatt nem Puczi Bélát tekintik a hazai cigányok mintának a maguk számára, hanem a gyilkosságra buzdító Barangót! Pedig úgy tudom, hogy kiemelten sok pénzt költött el a kormány a cigány-integrációra, csak mintha rossz kezekbe kerülne a felzárkóztatásra szánt közpénz. Sőt még most is ott tartunk, hogy lehet-e a cigányokat a magyarban meghonosodott néven nevezni, vagy csak romának szabad? (Szegény romnyik – vagyis a cigány nők – ebből a szempontból nem lesznek kirekesztve?) Persze, azt se felejtsük el, hogy ennek a jelentős számú gyilkosságnak az ellensúlyozásként a média nagyon is tudósított azokról az esetekről, amikor néhány „bosszúálló” – akik szintén a média hatására, vagy esetleg mégis titkosszolgálati nyomásra (?) védtelen cigányokra kezdtek vadászni. Lehet, hogy benne van a pakliban az is, hogy az akkori ballib kormányzat ezzel akarta megakadályozni, hogy társadalmi összefogás legyen a bűnözés ilyen formája ellen? Ezek persze csak kérdések, de jólenne választ kapni rájuk valakitől!

Végül csak annyit, hogy a cigányok által elkövetett és befejezett emberölések szerepelnek ebben az írásban, de azok is csak nagyon szűrten. Remélem, ha 2010 és 2020 közötti adatokat vizsgálnám meg, akkor talán nem lenne ennyire elborzasztó! Bár kicsit félek attól, hogy a statisztika hazánkban is Churchill stílusúvá vált, – vagyis nem tudok már hinni semmilyen számoknak! Az viszont fontos, hogy senki ne érezze úgy, hogy viszályt akarnék szítani, hiszen vallom, hogy egyetlen írás sem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére. Nem is ez a cél, hanem annak a bemutatása, hogy kifejezetten hátrányos, ha nem beszéljük ki a problémákat. Magam is elítélem a faji szempontokon alapuló indulatkeltést, de ahogy egy cigányvajda mondta régebben: „ha 100 bűncselekményből 90-et cigányok követnek el, akkor az milyen bűnözés?” Nem szeretném azonban, ha írásom sértő módon jelenne meg bárki számára, így arra kérem az olvasót, csak a bűnözőket és a gátlástalanságukat lássa az írásomban, s ne vonatkoztassa minden cigány emberre! Mert ha ezt tesszük, akkor magunk is olyan útra lépünk, ami a kollektív bűnösséget feltételezné, s az aljasság is, sőt csak az eddigi nyugalom megzavarására lesz alkalmas. Csak az a kérdés, hogy képes-e a kormányunk a nyugalom biztosítására? Mert ez itt az igazi kérdés a választási kampányhazugságok közepette, pedig annak se lenne helye a pályán! Ám mi csak emlékezzünk nyugodtan, hogy mi is történt 2006-ban, illetve utána egészen 2010-ig?

A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

(Adatok forrása: Szent Korona Rádió)

Vélemény, hozzászólás?