Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség!
Hírek Közlemény tájékoztató Videók

Végre megalakult az ALHENESZ!

(Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség!)

Történeti Alkotmányunk igazságos jogrendjének helyreállítása érdekében nemzeti érzelmű civilek és mozgalmak kezdeményezésében 2022. július 17.-én megalakult az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség, ami a politikai eszméktől és pártérdekektől mentes civil társadalmi szervezetek és csoportok és személyek szövetsége az összmagyarság megmentése érdekében.

A szövetség célja egy olyan együttműködési rendszer,- hálózat- létrehozása, amelynek nincs vezetője, nem „ernyőszervezet” valaki vagy valami vezetésével, hanem az egymással egyetértő és hazánkat, nemzetünket megmenteni akarók javaslatai és tervei alapján a mellérendelődés elvén együttműködők közös akaratán alapuló szövetsége alkotmányos rendünk helyreállítására országunk és nemzetünk megmaradásáért, egy szabad, semleges és független Magyarország létrehozásáért.

Az alapvetések megfogalmazásával a Szövetség formájában olyan, valódi nemzeti összefogás van kibontakozóban, aminek segítségével megszüntethető hazánkban az alkotmányos válság és a kommunisták által bevezetett diktatórikus hatalomgyakorlás az Alaptörvény és a magyar alkotmányos jogrend közötti ellentét feloldásával.

A Szövetség munkájában az alapvetésekkel egyetértő nemzeti civilek és mozgalmak, szervezetek vesznek részt.

Egy alkotmányos Alaptörvényből származó, annak megfelelő, igazságos törvények segítségével lehet olyan állami berendezkedést és törvényes rendet kialakítani, ami megfelel az ősi, hármas rendszernek, amely szerint a törvényhozó hatalom által alkotott fő és egyéb törvényeknem lehetnek ellentétesek a teremtés rendjével, a természet törvényeivel, sem az évezredes szokásjoggal. A főhatalmat pedig a Szent Korona, mint maga az alkotmányosság őrzője és megtestesítője birtokolja. A hatalom megosztását és egy igazságos jogrendet, törvényeket csak a joghagyományunkon alapuló alkotmányos jogrend tudja biztosítani. Ebben az esetben nem a pártok mögött álló érdekcsoportok, hanem az ország és a nemzet érdekei érvényesülhetnének minden szinten, az állampolgárok visszakapnák a valódi önkormányzatiságot, a beleszólás jogát a mindenkit érintő közügyekbe, a magyar állam visszanyerné szuverenitását, így érvényre juthatnának a magyar nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági, és nemzetpolitikai érdekek, amelyek a közjót szolgálják!

Az AHNSZ célkitűzései:

Történeti Alkotmányunk igazságos jogrendjének, a hatalom hagyományos megosztásának és az állam szuverenitásának helyreállítása egy Alkotmány Helyreállító Nemzetgyűlés által. Egy szabad, pénzügyileg és politikailag független és semleges állam létrehozása az Alaptörvény átírásával és annak társadalmi elfogadásával. Pártpolitikától és pártérdekektől mentes ember, család és természet központú gazdasági és társadalmi rendszer. A kommunista pártállami rendszer utódjainak kitiltása az Országgyűlésből és a közéletből. Igazságos adórendszer, a tulajdon, lakhatás, és szociális biztonság alkotmányos védelme a törvényekben alapvető lenne. Az emberi méltóság, önrendelkezés sérthetetlenségének alapjogi biztosítása szintén. A pártrendszerre alapozott közvetett demokrácia megszüntetése: felelős kormány, visszahívható képviselők, felelős vezetők, személyes felelősség vállalása minden téren és területen, s a természettudományokra alapozott, tudás alapú „oki” gyógyítás, család és gyermek központú, a képességekre alapozott oktatás ne csak papíron szerepeljenek! Természeti adottságainkra alapozott gazdaság, vagyis nem a természet legyőzése, hanem a természet tisztelete.

Megmaradásunk és fennmaradásunk érdekében ez mindannyiunk érdeke!

Elérhetőség: nemzetegyesitok@proton.me

 

Alapítók: Nemzetegyesítő Mozgalom, Fejér Szövetség, Lelkiismeret 88 mozgalom, Dr. Beke Erzsébet, Dr. Diviki-Nagy Attila, Dr. Totok Zsuzsanna, Csomor Emese, Glázer Izabella, Gurabi Csabáné, Hanak Róbert, Karsay Péter, K.Nagy Judit, Nagy Imréné, Kovács János, Sajó Mária, Rácz Szabó László, Szalainé Kovács Katalin, Simon Irén, Szőllősi Ildikó, Verebi Sándor, Tölgyesi Jánosné, Vincze B András, Dr. Bene Gábor, Vesztergám Miklós

AZ ALHENESZ ALAPVETÉSEI:

1.) Magyarországnak van Történeti Alkotmánya, mely hosszú évszázadokon át, egészen 1944. év március 19. napjáig, vagyis a német megszállásig hivatalosan is érvényben volt és alapjogi értelemben (de jure) most is érvényben van, mert a természeténél fogva nem hatálytalanítható.

2.) A Magyar Országgyűlésnek és a Magyar Kormánynak nem csak ki kell mondania, hogy a megszállás óta létezett politikai és alkotmányos” rendszerek, – a „köztársaságok” és ezek „Alkotmányai”, egyben az önmagát az 1949. évi XX. Törvényből eredeztető „Alaptörvénnyel” létrejött „köztársaság” is – törvénytelenek. Hiszen a bevált, ősi alkotmányosságunk szerinti Szent Korona szuverenitására kellett volna hivatkoznia az Alaptörvénynek, nem az 1949. évi XX.- as törvényre, ami Sztálin zsaroló parancsa volt!

Törvénysértés jogot nem alapít!

3.) A valódi alkotmányosságunk értelmében: egy Alkotmány-helyreállító Nemzetgyűlést kell összehívni, amit az Országgyűlésnek, a Kormánynak, vagy a jelenlegi államfőnek joga és kötelessége megtenni az 1920 évi minta alapján. E közjogi intézmény egyik felét az Országgyűlés tagsága, a másik felét a pártoktól és ideológiáktól mentes Civil Társadalom által megválasztott képviselők alkotják. Az Alkotmány-Helyreállító Nemzetgyűlés kötelező érvényű feladata, hogy visszaállítsa, és érvényre juttassa Magyarország Történeti Alkotmányának jogfolytonosságát, s ezzel visszajuttassa a valaha volt magyar államok sorába Hazánkat!

4.) A Magyar Országgyűlés külön jogszabályban biztosítsa, hogy a széleskörű társadalmi részvétellel felállítandó közhatalom, az Alkotmány-Helyreállító Nemzetgyűlés döntsön arról, hogy az elmúlt 78 éves időszak jogszabályaiból melyeket minősít a Történeti Alkotmányunk alapelveivel, a Szent Korona Értékrendjével összeegyeztethetőnek, s egyben nyilvánítsa ki, hogy Magyarország a gyakorlatban is visszatér ősi jogrendjéhez. Első lépésként azt, hogy az azóta napjainkig terjedő időszak minden köz- és magánjogi aktusa átvizsgálandó. Az Alkotmánybíróság feladata magyar joghagyományunk őrzése legyen!

5.) A Nemzetgyűlés átmeneti jogszabályokkal biztosítsa az Élet, a Nemzet, a Haza védelmében: az önrendelkezéshez, a szociális- és létbiztonsághoz, jog- és közbiztonsághoz, ezen belül a munkához, lakhatáshoz és egészséghez, való alapvető jogokat. Ezen felül biztosítsa a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, a közvagyon eladásának tilalmát, a tőkének nem minősülő javak haladék nélküli visszaadását jogos tulajdonosának a Szentkoronának, mint a valódi közvagyon őrzőjének! Ideértve a nemzet létfeltételeit képező, nem eladható javakat (pl. föld, a benne lévő valamennyi ásványikincs, a víz stb.).

6.) Magyarország nemzetbiztonsági érdeke a semlegesség, nemzetgazdasági érdeke a függetlenség és az önellátás, ezen belül kiemelten az élelmiszer és energiabiztonság.

7.) Értékrendet kell váltani, visszatérve az igazság és törvényesség rendjéhez.

Olyan társadalmi – gazdasági felépítésre és jogrendre van szükség, ami ember, család és természet központú, nem ellentétes a természet törvényeivel, mentes a megosztó pártpolitikai ideológiáktól, a természetes hierarchián, és egy mindezeknek megfelelő igazságos jogrenden alapul.

8.) Országunk vezetésében a pártpolitikai-ideológiai alapú közvetett demokrácia helyett, egy visszahívható képviseletre a személyes felelősségvállalásra, és az önkormányzatiságra alapozott, a közvetlen demokrácia elvén működő rendszert kell kialakítani, visszaállítva a valódi, hagyományos önkormányzatiságot, a fékek és ellensúlyok hatalom-megosztó rendszerét!

9.) A jelenlegi Országgyűlés, amennyiben mindezen alapvetések figyelmen kívül hagyásával fogad el törvényt, vagy módosítja az Alaptörvényt, akkor újra elmulasztja az alkotmányos jogrend helyreállítását, a Magyar Nemzet szolgálatát, s fenntartja az ország idegen hatalmaktól függő és azok érdekeinek kiszolgáltatott helyzetét, amiért Isten és Ember előtt felelnie kell!

10.) Amennyiben az Országgyűlés a fenti felhívásunknak eleget tesz, úgy az Alkotmány-helyreállító Nemzeti Szövetség támogatni fogja a – Szentkorona-Értékrend alapján – a Magyar Országgyűlés és Kormány munkáját.

 

Kelt: Budapesten, a 2022. esztendő Áldás Havának (július) 17. napján.

Magyarország legyen újra a magyaroké!

 

Mivel álláspontunk szerint a nemzetnek nincs se jobb-, sem baloldala, így Dr. Beke Erzsébet és Gurabi Ági bejelentése az AHNSZ megalapításáról a Békekör és a Munkáspárt béketüntetésén, Budapesten július 25.-én az alábbi videón történt:

 

 

Nemzetgyűlést nemzeti civilekkel! AHNSZ beszélgetés Szegeden:

Dr. Bene Gábor: A „magyar jogászok” követték el a legtöbb bűnt! A Magyar Történeti Alkotmányt vissza kell állítani és méltó helyére emelni! Alkotmányt Helyreállító Nemzeti Szövetség (AlHeNeSZ) Dr. Bene Gábor, Dr. Beke Erzsébet, Boór Ferenc, Sajó Mária, Vesztergám Miklós.

A felvételt Kőszegi M. László készítette. Hungária TV Paraszt stúdió Szeged Horthy csónakház, 2022. július 31.

Magyar Őskirályság- Út a világosság felé: 1. rész

Szkíta erkölcs és jogrend, nép és nemzet közti különbség, a magyarság ősisége, hite és értékrendje, a Nagyboldogasszony ősi hite és a Szent Korona jogrend kapcsolata

A magyar szakralitás helyreállítása által, a lélekhez mért szellem által valósul a magyar fizikai tér. Helyre kell állítani a magyar szakralitást! Ehhez pontos értelmezések, tiszta tudati megvilágítás szükséges. A magyar természetlátás nem vallás, hanem az Egyetemes erő megértése és alkalmazása. Tisztázni kell a múltat, jelent, hogy megmutatkozzon a magyar természetlátás jövője. Nagyboldogasszony tiszteletünk az örök alap, mindenkori segítség és kiút, a magyar jövő felé! Ennek az alapnak a szerves része a Szkíta szokásjog, értékrend, mely a Szent Korona értékrend lényegi meghatározója. Nemzeti értelemben, a Szent Korona értékrend által valósul a Magyar Szent Korona Egyetemes Világi Valósága, a magyar szakralitás esszenciális ereje. Ez az erő köti össze Eget a Földdel, valósítja meg az Égi Rendet, Törvényt, közjót a legfőbb közjogi méltóságként az anyagi térben… Célunk a Szent Korona értékrend, Magyar Szent Korona közjogi gyakorlati hatályba helyezése! Mely gyakorlati hatály, megszabadítja Magyarországot az idegen hatalmaktól, befolyástól, s egységbe, újra Nemzetté emeli áldott népünket, a magyarságot…

Tóth Attila, Dr. Bene Gábor és Király B. Izabella beszélgetése:

 

 

 

Szuverenitás, önállóság, függetlenség, főhatalom. Ha egy adott államhatalom döntéseit külső érdekek, politikai, gazdasági, egyéb erők befolyásolják, irányítják, kiemelten jogköri szinten, akkor nem beszélhetünk szuverenitásról… Ha nem szuverén egy ország, a vezetőrétege a rendszerkritikus politikai üldözöttek tekintetében nem elfogulatlan, s ennek az elfogult állapotnak az alapforrása, a nemzetidegen befolyás… Önmagában a felső szinteken lévő szuverenitás hiánya, kivetül az alsóbb társadalmi szintekre. Így ebben a formában sem beszélhetünk szuverenitásról, függetlenségről… Az egyszerű átlagos magyar emberek legfőbb feladata napjainkban, a megértés.

 

Magyar őskirályság- 1. rész:

A Szent Korona értékrend és az ősi szokásjog

Legfőbb célunk a magyar egység megteremtése, továbbá a magyar őstörténet, ősi szkíta szokásjog, értékrend megjelenítése, szervesen összekapcsolva mindezt a Történeti Alkotmányunkkal, mely esszenciája az Apostol Magyar Szent Korona… Eltökélt szándékunk az Apostol Magyar Szent Korona szakrális-közjogi gyakorlati hatályba helyezése…Vendégek: Dr. Horváth Attila Jogtörténész, Mireisz Tibor Felnőttképző tanár.

 

Magyar Őskirályság- 2. rész:

Szokásjog és jogtudomány, nemzeti öntudat, A „Szent Korona tagság” helyreállíthatósága és az Alaptörvény. Nincs tovább hátrálni, nemzetépítés utáni nemzeti összefogás és kormány kell, közvetlen választásokkal.

A jog és a szakralitás elválaszthatatlan! A magyar őstörténet, szkíta szokásjog, Szent Korona értékrend meghatározó erkölcsi alapot jelenít meg. A globális kihívások napjainkat befolyásoló jelenléte, késztetés az ősi természeten alapuló értékrendszerünk megismerése, átélése felé. Meghatározó időket élünk, olyan időket, amikor a nehézségek közepette a támaszunkat, a segítségünket az Őseink által ránk hagyott tudásban, bölcsességben, évszázadokon át kiforrott tanokban leljük meg… Egyetlen út a magyar megvalósítás, igazság, szabadság felé! Olyan érzéseket, s gondolatokat szeretnénk táplálni, amelyek kitágítják, s egy idő után szétzúzzák, azokat a kereteket, amelyek Magyarország, a Magyar Nemzet felemelkedését gátolják… Nem valami ellen cselekszünk, hanem a legfelsőbb hatalomért Istenért! Különböző tudatokban, látásmódban világítjuk meg az igazságot, de a közös szívdobbanás egysége felé… Célunk a Magyar Nemzeti Egység megteremtése, Ősi Szkíta szokásjogon alapuló Szent Korona értékrendszer megvalósítása, a Magyar Szent Korona Történeti Alkotmány gyakorlati hatályba helyezése…Vendégek: Dr. Horváth Attila Jogtörténész, Mireisz Tibor Felnőttképző tanár.

 

(Gurabi Ági)

 

Vélemény, hozzászólás?